Himlingeåsen

Det är en intressant ås med tydlig rygg, blomsterprakt, spännande insekter och bra utsikt över en av Sörmlands bästa fågelsjöar – Kyrksjön. Alltihop i en mycket vacker och lättströvad miljö där kulturhistorien hela tiden känns närvarande.

Öppen gräsmark

Besök gärna Himlingeåsen under vår och försommar då chansen är stor att få se åssluttningarna lysa av tjärblomster och gråfibbla men i synnerhet av jungfrulinets tre olika färgformer, blå, vit och cerise.

Naturbetesmark

Himlingeåsens naturreservat utgörs av ett knappt två kilometer långt åsparti som sträcker sig genom det omväxlande jordbrukslandskapet. Åsen som delvis har hög och markerad ryggform är som mest ca 10 till12 m hög. Åsens yta upptas till största delen av hagar och öppna betesmarker, där stensättningar och gravfält tyder på en gammal kulturbygd.

Efter omfattande restaureringar under 1990-talet har träd- och buskskiktet avsevärt glesats ur. Vårtbjörkar och enbuskar dominerar med inslag av tallar, aspar och ekar. De hedartade växtsamhällena i den östra delen färgas under sommaren av stora mängder tjärblomster samt blå, vit och cerise jungfrulin. Tjärblomster och gul fetknopp lyser upp även den västra sidan.

Många andra typiska betesmarksarter trivs också i betesmarkerna på Himlingeåsen. Prästkrage, backglim, brudbröd och svinrot är vanligt förekommande liksom spåtistel och kattfot. Här och var syns också knölsmörblomma, vårfingerört och enstaka exemplar av slåtterfibbla.

Betesmarkernas insekter

Många spännande insekter trivs betesmarkens artrika flora. Två av våra sex arter bastardsvärmare har noterats på Himlingeåsen – mindre bastardsvärmare och sexfläckig bastardsvärmare. Båda är rödlistade. Bastardsvärmare är lätta att känna igen på sina vackra metalliskt svartblågröna vingar med röda fläckar. Områdets rika bestånd av jungfrulin lockar till sig en liten nattfjäril – jungfrulinfly som ganska ofta kan ses flyga under dagen.

Men mest intressant bland områdets insekter är nog den sällsynta trumgräshoppan som man både kan se och höra under mycket varma och lugna dagar i augusti. Med en liten trumvirvel och utfällda röda vingar spelflyger hanarna korta sträckor i torra gräsmarker.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Framföra moped eller motordrivet fordon på andra än därför avsedda vägar och parkeringsplatser
  • Avsiktligt störa djurlivet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1973 i sin nuvarande form, ursprungligen skyddat som naturminne 1962
Areal: 21,4 hektar
Karaktär: Åsrygg med artrik naturbetesmark
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 till övervägande del.