Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malma

Här på åsen växer framförallt barrskog men även öppna betesmarker ingår i naturreservatet. Längs med krönet går Sörmlandsleden så området passar bra för dig som vill ta en promenad.

Karljohan-svamp vid stig

Strövvänlig granskog nedanför Malmaåsen. Foto: Martin Lindqvist.

Malma naturreservat ligger strax norr om Malmköping och består av ett cirka 2 km långt parti av Strömsholmsåsen. Reservatet bjuder på en varierad skog, som dock är ganska ung. Uppe på åsen dominerar tallen medan granen växer i sänkorna. Bitvis finns också lövträd som rönn, asp och björk. På några ställen finns blomsterrika gläntor där du kan hitta nattviol, blåklockor och andra fina växter.

Om du tar dig ner för åsen mot riksväg 53 möts du av öppnare betesmarker. På historiska kartor kan man också se att det förr bedrevs ängsslåtter på delar av marken. Här finns också rester av backstugor. Det var mindre hus som ofta var bebodda av personer utan eget jordbruk, till exempel hantverkare eller äldre personer. Äppelträd, trädgårdsväxter och stenformationer vittnar om den tid då platsen var bebodd.

I öster gränsar reservatet till Sundbysjön där det finns ett rikt fågelliv. Här hittar du också en kallkälla där du kan släcka törsten. Följ ledvisningen som Sörmlandsleden har satt ut för att komma till källan.

Rullstensås med speciellt namn

Malma naturreservat ligger på Strömsholmsåsen. Det är en rullstensås som sträcker sig från Södermanland över Mälaren och upp genom Västmanland och Dalarna. En rullstensås är en lång rygg av slipade stenar, grus och sand som bildades när inlandsisen smälte. Här i Malma naturreservat kallas formationen för getryggsås. Krönet är smalt och har branta sluttningar. Den har avsatts ovanför högsta kustlinjen och har därför inte flackats ut av vågor. Malma naturreservat bildades framförallt för att skydda själva åsen från grustäkt.

Åtgärder planeras

Under flera år på 2000-talet har betesmarkerna vid Malma stått ohävdade. Många fina blommor har dock levt kvar i markerna under igenväxningsfasen. Här kan du hitta såväl nattviol, bockrot, prästkragar, gulmåra, blåklockor och andra växter som hör till våra öppna och hävdade betesmarker.

Sedan år 2021 går nötdjur åter på bete norr om vägen till Sundby. Här glesades också träden på själva åsen ut under vintern 2021. Det gjorde vi dels som en åtgärd mot granbarkborre och dels för att gynna de djur och växter som vill ha mer öppna och solbelysta miljöer så som fjärilar, bin och många ängsblommor. En annan tanke med åtgärderna var att den mäktiga rullstensåsen ska bli synligare i landskapet och att de som vandrar längs med åsen ska få fina utblickar över omgivningen.

Sedan år 2022 betas även området söder om Sundbyvägen (närmast Malmköping) av får. Här kommer vi framöver göra försiktiga gallringar i slyuppslaget.

Vi skapar byggnadsvårdsvirke

Här börjar kronan att kapas. Cirka 1/3 av kronan sparas vid åtgärd. Träden överlever ingreppen men kommer börja försvara sig genom att bilda kåda och hartssyror – en form av naturlig impregnering. Foto: Martin Lindqvist

Länsstyrelsen har under 2022 anlitat arborister för att kapa en del av kronan på några utvalda tallar i Malma naturreservat. Det gör att träden blir stressade och försvarar sig genom att producera kåda och hartssyror.

Tallarna kommer att överleva ingreppet och vi räknar med att träden efter cirka 15 år har bildat så kallad fetved. Det är en form av naturlig impregnering där veden blir mättad med kåda och röthämmande ämnen. Virket blir motståndskraftigt och kan användas till utvändiga snickerier såsom fönstervirke och till olika byggnadsvårdsprojekt.

Länsstyrelsen kommer att använda virket till våra gamla kulturbyggnader i naturreservaten, eller till friluftslivsanordningar där vi har behov av rötbeständigt virke.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Malma, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • uppgräva växter eller skada träd eller buskar
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • framföra motordrivet transportmedel annat än på därför upplåtna vägar och parkeringsplatser
 • parkera på annat än därför iordningställda platser
 • på störande sätt använda radioapparat, bandspelare e dyl eller liknande
 • rida annat än på därtill upplåten väg

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 41,6 hektar
Karaktär: åsbarrskog, betesmark, rullstensås
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Med bil: Reservatet ligger ett par kilometer nordväst om Malmköping, längs med riksväg 53. En parkeringsplats med informationstavla finns vid riksvägen, mellan de två betesfållorna.

Kartnål till parkeringen, Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med buss: Buss 701 mellan Eskilstuna och Nyköping går förbi området. Hållplatsen Smedstavägen är lämplig att gå av vid.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss