Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malma

Här på åsen växer framförallt barrskog men även öppna betesmarker ingår i naturreservatet. Längs med krönet går Sörmlandsleden så området passar bra för dig som vill ta en promenad.

Karljohan-svamp vid stig

Strövvänlig granskog nedanför Malmaåsen. Foto: Martin Lindqvist.

Malma naturreservat ligger strax norr om Malmköping och består av ett cirka 2 km långt parti av Strömsholmsåsen. Reservatet bjuder på en varierad skog, som dock är ganska ung. Uppe på åsen dominerar tallen medan granen växer i sänkorna. Bitvis finns också lövträd som rönn, asp och björk. På några ställen finns blomsterrika gläntor där du kan hitta nattviol, blåklockor och andra fina växter.

Om du tar dig ner för åsen mot riksväg 53 möts du av öppnare marker som tidigare har hävdats med boskap eller genom slåtter. Här finns också rester av backstugor. Det var mindre hus som ofta var bebodda av personer utan eget jordbruk, till exempel hantverkare eller äldre personer. Äppelträd, trädgårdsväxter och stenformationer vittnar om den tid då platsen var bebodd.

I öster gränsar reservatet till Sundbysjön där det finns ett rikt fågelliv. Här hittar du också en kallkälla där du kan släcka törsten. Följ ledvisningen som Sörmlandsleden har satt ut för att komma till källan.

Rullstensås med speciellt namn

Malma naturreservat ligger på Strömsholmsåsen. Det är en rullstensås som sträcker sig från Södermanland över Mälaren och upp genom Västmanland och Dalarna. En rullstensås är en lång rygg av slipade stenar, grus och sand som bildades när inlandsisen smälte. Här i Malma naturreservat kallas formationen för getryggsås. Krönet är smalt och har branta sluttningar. Den har avsatts ovanför högsta kustlinjen och har därför inte flackats ut av vågor. Malma naturreservat bildades framförallt för att skydda själva åsen från grustäkt.

Åtgärder planeras

Under flera år på 2000-talet har betesmarkerna vid Malma stått ohävdade. Många fina blommor lever dock kvar i markerna, här kan du hitta såväl nattviol, bockrot, prästkragar, gulmåra, blåklockor och andra växter som hör till våra öppna och hävdade betesmarker.

Det finns planer på att i framtiden lägga en del av marken under bete igen och glesa ur bland träden på själva åsen. Tanken med åtgärderna är att gynna de djur och växter som vill ha mer öppna och solbelysta miljöer, som exempelvis fjärilar, bin och många ängsblommor. En annan tanke med åtgärderna är också att den fina rullstensåsen ska bli synligare i landskapet och att de som vandrar längs med åsen ska fina få utblickar över omgivningen.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Malma på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • uppgräva växter eller skada träd eller buskar
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • framföra motordrivet transportmedel annat än på därför upplåtna vägar och parkeringsplatser
 • parkera på annat än därför iordningställda platser
 • på störande sätt använda radioapparat, bandspelare e dyl eller liknande
 • rida annat än på därtill upplåten väg

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 41,6 hektar
Karaktär: åsbarrskog, betesmark, rullstensås
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Med bil: Reservatet ligger ett par kilometer nordväst om Malmköping, längs med riksväg 53. En parkeringsplats med informationstavla finns vid riksvägen, mellan de två betesfållorna.

Med buss: Buss 701 mellan Eskilstuna och Nyköping går förbi området. Hållplatsen Smedstavägen är lämplig att gå av vid.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping