Svalängsskogen

Här i Svalängsskogens naturreservat kan du ströva omkring i en fin gammal blandskog där traktens bönder förr lät sina djur beta. Betet har bidragit till ett öppet skogslandskap, där många sällsynta svampar och blommor trivs.

Följer du vägen som passerar genom naturreservatet vandrar du på historisk mark. Vägsträckan är inritad på en karta från 1600-talet, men är säkert betydligt äldre än så. Det är den gamla landsvägen mellan Eskilstuna och Nyköping som en gång i tiden sannolikt var en ridväg.

Efter att skogsbetet upphörde på 1930-talet är skogen i stort sett opåverkad av modernt skogsbruk. Det har skapat en naturskogsartad struktur med öppna gläntor och träd i olika åldrar – främst gran och tall men även en del lövträd. Här finns flera källflöden, små fuktiga kärr och rester av en gammal slåtteräng.

Om du går in i skogen ser du att marken täcks av grönskimrande mossor och hur lavarna på bergknallarna lyser i vita och grå nyanser. Är du uppmärksam kan du i mossan kanske upptäcka den lilla orkidén knärot, som måste ha gammal skog för att överleva. Även växterna gullpudra och grönpyrola har hittats i reservatet.

Sällsynta svampar finns också i området, bland annat orange taggsvamp, fyrflikig jordstjärna och bombmurkla.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Karl-Joel Sundholm

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 17 hektar
Karaktär: barrskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.