Persö

Berggrunden på Persö består av kalksten. Den vittrar lätt och från båt kan du se vackra mönster och strukturer på hällarna. Delar av området är fågelskyddsområde och det är förbjudet att vara där från 1 februari till 15 augusti.

Klippor med formationer

Foto: Per Folkesson.

Persö naturreservat utgörs av några kalkholmar i Yttre Hållsfjärden med omgivande vattenområde. Persö är det äldsta naturreservatet i Södermanlands skärgård och bildades för att bevara de geologiska formationerna på klipphällarna.

På Persö finns märkliga geologiska formationer som har uppstått tack vare den speciella berggrunden här. Den består av kalksten som vittrar lätt. När vågornas rörelser har nött på berget har vackra mönster och strukturer bildats på hällarna. Det som lämnats kvar är slingrande band av urkalksten och skarnmineral.

 • Ön Persö är ett fågelskyddsområde där tillträde är förbjudet 1/2 till 15/8.

Skog med idegranar

På de norra och västra delarna av Persö breder stora klapperstensfält och strandvallar ut sig. Här finns skogsområden där det växer idegranar blandat med tall, asp, rönn och björk. Buskar som måbär, slån och try växer också här, medan bland annat träjon, vårfryle och skogsnarv växer i markskiktet.

Torrängar

Ungefär en tredjedel av ön är skogsklädd, medan resten täcks av torrängsvegetation, klapperstensfält och hällar. Det finns en rik torrängsflora med bland annat axveronika som samsas med knylhavre, vårbrodd, smultron, backglim, kungsmynta och svartkämpar. Rosor och slån frodas i utkanterna, medan vegetationen på klippstränderna framför allt består av lavar.

Klappersten

Klapperstensfält på Persö. Foto: Per Folkesson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Persö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat) Kommentar: Föreskriften innebär att det är förbjudet att tälta i hela naturreservatet Persö
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1981
Areal: 4196,2 hektar
Karaktär: Skärgård
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Området är ligger i skärgården strax söder om Askö och nås endast med båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss