Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Götön

Götön är en ö i Mälaren som ligger mitt i den stora Prästfjärden. På Götön strövar du omkring på egen hand och får uppleva såväl lövlundar, hällmarker med tall, frodig granskog och halvöppna före detta betesmarker.

Björk

Foto: Martin Lindqvist.

På öns östra sida finns en brygga som tyvärr nu är i mycket dåligt skick. En upptrampad, omarkerad stig går från bryggan och vidare ett par hundra meter in på ön innan den försvinner.

En gång i tiden var Götön mer öppen och det gick betesdjur här. Spåren från denna tid kan man fortfarande se i form av gamla vidkroniga björkar, höga enar och det välutvecklade buskskiktet. På de södra delarna av ön finns fina lövskogslundar. Lundfloran är rik med arter som svart trolldruva, ormbär, sårläka, lungört, gullpudra, tvåblad, vårärt, tandrot, gulsippa och nattviol. Backvialen som annars är sällsynt i Mälarområdet, finns det rikligt av i lundområdena. På våren blommar det även rikligt av liljekonvalj på ön.

På öns norra del finns det en grandominerad blandskog som är ungefär 100 år gammal. Inslaget av olika lövträd är påtagligt över hela ön. Särskilt många björkar på ön är gamla och grova, och det var delvis på grund av dessa träd som området skyddades som naturreservat. På höjderna där berg kommer i dagen växer framförallt tall. En större del av ön har lämnats för fri utveckling vilket innebär att naturen här får sköta sig själv, utan några insatser från människan. En del punktinsatser för att röja kring gamla ekar genomförs dock regelbundet för att de inte ska skuggas ut och dö.

Död ved och sällsynta svampar

På ön finns en stor mängd med döda lövträd, till nytta för både svampar, insekter och hackspettar som letar efter föda i träden. Av arter som är sällsynta eller hotade har hittats veckticka och kandelabersvamp, samt signalarterna vedticka, rävticka och grovticka. De tre senare arterna visar att det länge har funnits en fin gammelskog på ön.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Götön, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
    för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
  • fånga och insamla ryggradslösa djur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 265 hektar varav 77 hektar land
Karaktär: lövskog, barrskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Till reservatet tar du dig med egen båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss