Götön

Götön är en ö i Mälaren som ligger mitt i den stora Prästfjärden. Det finns en kaj och brygga där man kan lägga till. På Götön strövar du omkring på egen hand och får uppleva såväl lövlundar, hällmarker med tall, frodig granskog och halvöppna före detta betesmarker.

Björk

Tack vare kajen på öns östra sida är det många båtar som lägger till på ön. Det är tillåtet att tälta ett par dagar och vid kajen finns bänkar, bord och ett dass. En upptrampad, omarkerad stig går från kajen och vidare ett par hundra meter in på ön innan den försvinner.

En gång i tiden var Götön mer öppen och det gick betesdjur här. Spåren från denna tid kan man fortfarande se i form av gamla vidkroniga björkar, höga enar och det välutvecklade buskskiktet. På de södra delarna av ön finns fina lövskogslundar. Lundfloran är rik med arter som svart trolldruva, ormbär, sårläka, lungört, gullpudra, tvåblad, vårärt, tandrot, gulsippa och nattviol. Backvialen som annars är sällsynt i Mälarområdet, finns det rikligt av i lundområdena. På våren blommar det även rikligt av liljekonvalj på ön.

På öns norra del finns det en grandominerad blandskog som är ungefär 100 år gammal. Inslaget av olika lövträd är påtagligt över hela ön. Särskilt många björkar på ön är gamla och grova, och det var delvis på grund av dessa träd som området skyddades som naturreservat. På höjderna där berg kommer i dagen växer framförallt tall. En större del av ön har lämnats för fri utveckling vilket innebär att naturen här får sköta sig själv, utan några insatser från människan. En del punktinsatser för att röja kring gamla ekar genomförs dock regelbundet för att de inte ska skuggas ut och dö.

Död ved och sällsynta svampar

På ön finns en stor mängd med döda lövträd, till nytta för både svampar, insekter och hackspettar som letar efter föda i träden. Av arter som är sällsynta eller hotade har hittats veckticka och kandelabersvamp, samt signalarterna vedticka, rävticka och grovticka. De tre senare arterna visar att det länge har funnits en fin gammelskog på ön.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
  för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • fånga och insamla ryggradslösa djur

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 265 hektar varav 77 hektar land
Karaktär: lövskog, barrskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Götön på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.