Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sanda Holme

Naturskogen på Sanda holme är rik på torrträd, vindfällen och lågor. Här kan du uppleva en av få kvarvarande naturskogar i skärgården. Runt huvudön finns låga, kala holmar och skär. Under vinter och vår kan du uppleva stora flockar av rastande fåglar.

Klippa vid havet

Några klippiga öar hör till reservatet. Foto: Maria Rolf.

Naturreservatet Sanda Holme består av ett skärgårdsområde med ett tjugotal holmar och skär med omgivande vatten. Den största av öarna är Sandra holme.

Skärgårdsskog och skär

De flesta öarna i reservatet är låga, bergiga och kala. På huvudön Sanda holme växer skog. Skogen har naturskogens kännetecken med svampar, insekter och fåglar som är beroende av gamla träd och död ved.

Skogen på Sanda holme har inte rörts av skogsbruk på länge. I skogen finns en blandning av trädslag och den är rik på torrträd, vindfällen och lågor. Naturskogen på Sanda holme är en av de få naturskogarna i skärgården.

Inom reservatet finns gott om grunda vattenområden som bland annat innehåller rikligt med smådjur och plankton som uppskattas av fiskar och fåglar. Vattenområdena är också viktiga för lekande fisk.

Rikt fågelliv på öarna

Fågellivet på öarna är rikt med bl a skäggdopping, vigg, ejder, strandskata, rödbena och havstrut samt kolonier av fisk- och silvertärnor. Fram till 1960-talet har Sanda holme även varit en känd häckningsplats för havsörn.

Under vinter och vår uppehåller sig en stor mängd rastande fåglar i reservatet, främst vigg, knipa, småskrake och alfågel.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sanda holme, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat) Kommentar: Föreskriften innebär att det är förbjudet att tälta i hela naturreservatet Sanda holme
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1987
Areal: 104,6 hektar
Karaktär: Skärgård
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås endast med båt. Reservatet ligger i Kråkfjärden sydväst om Hånö, 5 km sydväst om Studsvik.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss