Hårbyskogen

Hårbyskogens besökare får uppleva känslan av en riktigt gammal och orörd skog. En vandring genom området under en varm sommardag bjuder på starka dofter av tall och skvattram från hällmarken och de små mossarna. Högst troligt får du också klättra över en och annan kullfallen stock bevuxen med skyddsvärda vedsvampar och mossor.

Skog

Foto: Per Folkesson.

Hårbyskogen har mycket natur att erbjuda den intresserade under hela året men området är svårtillgängligt och ställer en del fysiska krav på besökaren. I området finns inga iordninggjorda stigar.

Barrskogen

Hela reservatet består av barrskog av lite olika slag. Mitt i reservatet, sydost om Rimsjön, breder en mycket gammal barrblandskog ut sig. Här växer även en hel del gamla aspar insprängda i barrskogen. Det finns mest granar i skogen och medelåldern är ca 150 år. Det betyder att många träd är betydligt äldre än så – närmare 200 år. Gamla och framförallt grova granar finns det gott om liksom döda träd – både stående och liggande.

Norr om denna del liksom söderut mot gränsen höjer sig terrängen och övergår i hällmark på höjderna. Här växer gammal tallskog. Tallar med platt och vid krona och grov skorpbark förekommer spridda eller i grupper. Åldern på de äldsta träden är imponerande 250 år. Längst i öster gränsande mot Masjön återfinns en kraftig brant där höjdskillnaden på en kort sträcka är ca 40 m. I denna brant växer gammal barrskog med granar i olika åldrar. Tack vare den svåra terrängen har skogen inte avverkats på lång tid.

Växter och djur

Ju äldre den orörda skogen är desto fler arter får tid att hitta en lämplig plats att leva på. I Hårbyskogens naturreservat med sin gamla skog har det hittats ett stort antal ovanliga och sällsynta arter. Några av dessa arter är upptagna på den nationella rödlistan men de flesta är så kallade signalarter som berättar för oss att naturvärdet är högt i området och att det troligen finns fler sällsynta arter.

Här har setts intressanta fåglar som tjäder och järpe, vedsvampar som stor aspticka och tallticka. Bland mossorna bör den vackra arten vågig sidenmossa nämnas, liksom fällmossa och blåmossa. Den oansenliga gröna sköldmossan har hittats på flera granlågor i området. Även flera lavarter och några kärlväxter och insekter har registrerats. Det mest anmärkningsvärda fyndet i Hårbyskogens natur­reservat är gräddticka som endast hittats på ett fåtal platser i länet.

Död trädstam på marken med grenar

Foto: Per Folkesson.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Hårbyskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 49 hektar
Karaktär: Barrblandskog, tallskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger svårtillgängligt i anslutning till Masjön och Rimsjön ca 6 km söder om Gnesta. Busslinjerna 759 och 514 trafikerar sträckan Gnesta till Nyköping. Avstigning vid hållplatsen Ehrendal vid länsväg 224 innebär cirka 2,5 km promenad till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss