Malmköping

I Malmköpings naturreservat kan du ströva i en gammal skog där stora delar aldrig har utsatts för modernt skogsbruk. Här finns tallar, granar och olika sorters lövträd. Det är ett omtyckt strövområde, inte minst eftersom Sörmlandsleden går genom reservatet. Området passar för besök året om, men kanske särskilt under sommar och höst när svampar och bär finns att plocka.

Stig i skog

Följer du Sörmlandsleden går du på en väg där folk färdats under mycket lång tid tillbaka. Kanske kom de första djuren och människorna just den här vägen när inlandsisen hade smält undan. Åsen höjer sig mer än 35 meter över Hosjön, som gränsar till Malmköpings naturreservat i nordost. Sörmlandsleden är vältrampad, men det finns även mindre stigar som korsar huvudleden. Det är därför enkelt att ströva runt i området och hitta ”rundslingor” och lämpliga promenader.

Håll gärna utkik efter den lågvuxna orkidén knärot med sina små vita och ­fint håriga blommor. Den växer ofta i mossan på stenar och block. I reservatet kan du också hitta den skira lilla växten grönpyrola.

Gamla ståtliga tallar

Längs med åskrönet – och även nere i sänkorna – växer grova tallar som är flera hundra år gamla. Gammeltallarna har tjock bark och knotiga grenar som reser sig som höga pelare mot himlen. På många av tallarna har barken blivit slät och spruckit upp i decimeterstora bitar, man brukar kalla detta för krokodilbark eller pansarbark. Det är något som kännetecknar just gamla tallar.

En och annan tallticka kan man också se växa på träden. Även det signalerar att det rör sig om gamla träd eftersom talltickan brukar visa sig först när tallen är 150 år gammal. För att gynna de gamla tallarna så ”frihuggs” de med jämna mellanrum. Konkurrerande träd som växer för tätt inpå jättetallarna huggs bort och lämnas i reservatet som död ved. Den döda veden gynnar många svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.

Och granar…

Det finns även många gamla granar i reservatet. I den norra delen av reservatet är terrängen mer storblockig. Här har granskogen utvecklat en utpräglad intern dynamik. Detta innebär att gamla träd faller, förmultnar och ger plats för en yngre generation att växa upp. Det ger en olikåldrig skog med mycket död ved.

I sydost finns ett område med äldre granskog och flera ovanliga svamparter. Här kan du hitta till exempel dropptaggsvamp, skarp dropptaggsvamp och granticka. På flera av de gamla granarna växer också gammelgranslav. Alla dessa arter växer just i gamla skogar med höga naturvärden.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997, utvidgat 2012
Areal: 23,5 hektar
Karaktär: åsbarrskog, granskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Malmköping i Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.