Janstorpsskogen

Janstorpsskogen är ett värdefullt strövområde. I skogen finns rastplatser, motionsspår och ridstigar. Naturen är varierad och en spännande flora finns i reservatet.

Granskog

Foto: Nyköpings kommun

I reservatet kan du vandra utan att störas av trafikbuller och andra ljud. Skogen passar mycket bra för friluftsliv och träning då den är svagt kuperad med lätt terräng. I området finns gott om stigar.

Skogen i reservatet är varierande med både inslag av granskog, hällmarker, lövrikare skogsbryn och sumpskogar. I området finns även några torplämningar med rester av trädgårds- och ängsväxtlighet.

Vinter med snö

Foto: Nyköpings kommun

Trots att skogen varit brukat med skogsbruk finns det i området skog äldre än 60 år. I östra delen finns den tidigare Janstorpsmossen, som efter dikning planterats med skog för cirka 100 år sedan. Mossens kärna har knappast brukats då den är svårtillgänglig. Idag finns här många döda eller döende stående eller omkullfallna träd som är viktig för många vedsvampar, vedinsekter och fåglar.

Några skogspartier är riktigt fina med höga och grova tallar och granar. På många ställen i barrskogen finns björk, asp, sälg, al och även ek i olika åldrar uppblandade med barrträden.

Växter, djur och svampar

I området kan du hitta flera ovanliga arter som t ex stallört, hartmansstarr och ängsskära. I de fuktigare barrskogarna hittar du orkidén nästrot och klotpyrola. På hösten kan du plocka olika matsvampar som gul kantarell, svart trumpetsvamp, karljohansvamp och stolt fjällskivling.

Fåglar som gillar täta granskogar trivs här som kungsfågel och svartmes. Lövsångare och bofink häckar i området samt större hackspett. Du kan också få höra gröngöling och spillkråka. Vid skogsbrynen trivs trädpiplärka, stare, nötväcka och gulsparv.

Om du är uppmärksam kan du se en av våra snabbast flygande fjärilar, humlelik dagsvärmare. Störst chans att se den är i maj-juni vid tjärblomster.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan än iordningställd grillplats
  • göra åverkan på stenblock eller berghällar genom t ex ristning, eldning, målning eller liknande
  • tälta mer än en natt eller anordna lägerverksamhet eller tävlingar utan kommunens tillstånd
  • skada träd vid uppsättning av affisch eller tavla i samband med tävlingar, tipspromenad eller liknande, affischerna skall plockas ned direkt efter avslutad verksamhet

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats
  • Ridled Ridled
  • Stig Stig

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 102 hektar
Karaktär: barrskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Janstorpsskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.