Björknäset

I Björknäset kan du uppleva riktigt gammal barrskog som ger en känsla av orördhet. Det finns inte några markerade stigar så det är mycket otillgängligt. Gammal skog täcker området och gran är vanligast. Här finns det gott om torrträd och döda träd som fallit. Det gynnar flera ovanliga arter som är beroende av död ved för sin existens.

Skog

Fornborgen Kramnäs Skans ligger på en höjd mitt i reservatet. Den tros härstamma från folkvandringstiden, det vill säga från cirka 1500 år sedan. Från strandlinjen har du en fin utsikt över sjön Nedingen. Ta med svampkorgen om du besöker området på hösten.

En del av sjön Nedingen och några skogsbeklädda öar ingår också i reservatet. Nedingen är en flikig sjö och en värdefull livsmiljö för många djur- och växtarter. På flera öar finns det till exempel ett rikt fågelliv. Öarna i reservatet är populära att besöka med egen båt på sommaren och på vintern kan du åka långfärdsskridskor på sjön vid rätt förhållanden.

Ovanliga svampar

Framförallt svampfloran är mycket artrik. Här finns flera ovanliga svamparter knutna till äldre barrskog, till exempel koppartaggsvamp och fyrflikig jordstjärna. Den sällsynta och fridlysta bombmurklan är också rikligt spridd i området.

Spår av slåtter och bete

Området har tidigare använts för bete och slåtter. Betesdjuren transporterades då till hagen sjövägen eftersom det inte fanns någon väg från fastlandet. I södra delen fanns en slåtteräng och en lada.

Idag är större delen av området barrskog men spår av det äldre kulturlandskapet finns fortfarande kvar i området. Här kan du hitta typiska hagmarksväxter och grova lövträd med vida kronor. Skogen i områdets centrala del har dock varit orörd en längre tid och ger en känsla av orördhet och gammelskog.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 81 hektar, varav land 34 hektar
Karaktär: granskog, insjö
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Björknäset på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..