Misätters ekhagar

Misätters ekhagar är ett öppet och artrikt landskap som formats av flera hundra års slåtter och bete. Här kan du hitta många ovanliga växter, svampar och djur. Eller bara njuta av stillheten under de mäktiga ekarna.

Ekar i betesmark

Marken i reservatet sluttar svagt mot sjön Mistelns strand. Här har tidigare generationer slagit gräs som sedan torkats till vinterfoder åt djuren. När slåttern upphörde i slutet av 1800-talet började slåtterängarna istället användas för bete. Och det är just områdets betade hagar med sina gamla grova ekar som gör landskapet så värdefullt idag.

Det omgivande landskapet med många sjöar och vattendrag har varit bebott sedan stenåldern. I reservatet finns ett gravfält från yngre järnåldern med ett tjugotal stensättningar.

De gamla ekarna är viktiga livsmiljöer för många lavar, mossor svampar, insekter och fåglar. I hagarna växer också buskar som hassel, slån och hagtorn. På de mer öppna delarna trivs jungfrulin, darrgräs, nattviol och andra typiska ängs- och hagmarksväxter. Under hösten är det lätt att hitta ängssvampar i många olika färger och former.

jätteek

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • fånga och insamla ryggradslösa djur

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 13,7 hektar
Karaktär: ekhagar
Kommun: Gnesta Kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Misätters ekhagar på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.