Kronskogen-Stenby äng

Kronskogen-Stenby äng är ett populärt friluftsområde i Eskilstuna. Här finns flera motionsspår och stigar. En del sträckor är tillgängliga för rullstolsburna. I reservatet kan du njuta av artrika skogsmiljöer, ekbacken Stenby äng och ett ljust och levande odlingslandskap.

Lövträd och hage

Foto: Eskilstuna kommun

Förvaltare av naturreservatet är Eskilstuna kommun.

Vinter i reservatet

Foto: Eskilstuna kommun

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • cykla, rida eller köra häst och vagn på annat än bilvägar och särskilt upplåtna vägar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motordrivet fordon på annan plats än därtill upplåtna vägar och parkeringsplats.

Vidare är det förbjudet att utan tillstånd från ansvarig kommunal nämnd:

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • fånga och samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2000, 2005, 2013
Areal: 142,6 hektar
Karaktär: Lövskog, barrskog, naturbetesmark med grova ekar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna
kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Kronskogen-Stenby äng på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.