Stora Bötet

Stora Bötet har ett rikt fågelliv och är därför ett omtyckt område för fågelskådare. Om du besöker myren i Stora Bötet på vårvintern kan du få chansen att se och höra orrspelet – en vildmarksupplevelse i särklass. Sörmlandsleden passerar reservatet och har även en rundslinga upp på Bötesberget.

Snö på myr

Vintertid i Stora Bötet.

Det är myren som utgör grunden för områdets höga naturvärden. Stora Bötet utgör ett av länets största myrområden med mossar och kärr. På grund av detta är området klassat som riksintresse för naturvården. Mosseplanen är delvis glest bevuxen med lågväxta tallar. I öster finns en tjärn, Gälkhyttedammen.

Myrens fåglar och växter

Det stora myrområdet har ett rikt fågelliv med häckande tranor och flera and- och vadararter samt gott om ugglor vissa år. Fina orrspel förekommer på myren varje år. De glesa tallmossarna domineras av skvattram och odon. På tuvorna växer ljung, kråkris och tranbär. Stränderna kring Gälkhyttedammen har vassar av främst blad- och kolvass.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda annat än på särskilt anvisad plats efter Sörmlandsleden
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 324,4 hektar
Karaktär: myrmark, mosse, kärr
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000