Björndalsbergen

Vandra genom en gammal barrskog med gott om tallar och flera ovanliga arter. Genom reservatet går flera stigar och Sörmlandsleden går precis vid gränsen. I skogen kan du plocka vanliga matsvampar och bär. I södra delen finns en utsiktsplats med vacker vy över sjön Klämmingen.

Trädstammar

Den gamla barrskogen ligger på höjderna och är omkring 100 till 130 år gammal. En del tallar är över 200 år. I lägre delar finns en barrblandskog som har höga naturvärden. I barrblandskogen finns en mosaik av mindre sumpdråg, vattendrag, stående döda och liggande träd, vilket ger viktiga livsmiljöer för många arter. I Björndalen har tidigare bedrivits jordbruk, vilket idag märks i form av igenvuxen ängs- och åkermark och en lövblandad barrskog. Där växer exempelvis lönn, lind, ek och fågelbär.

Omgivningarna kring Björndalsbergen har historiskt sett präglats av återkommande bränder, vilket också lämnat sina spår i naturreservatet. I reservatet finns exempelvis de brandgynnade arterna skarp dropptaggsvamp och nattskärra.

I naturreservatet har många arter hittats, särskilt av svampar och fåglar. Här finns bland annat de rödlistade svamparna kandelabersvamp, gräddticka, kilporing och tallticka. Gräddticka är en art som växer på mjuk och murken ved av framför allt gran. På platser där gräddticka växer förekommer ofta flera andra rödlistade arter. Fågelarter som noterats är till exempel mindre hackspett, nattskärra och tretåig hackspett. Orre och pärluggla finns i omgivningarna runt Björndalsbergen och kan ibland påträffas i naturreservatet.

Utsikt över vatten

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2013
Storlek: 68,5 hektar
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat