Lerbo-Biesta

Lerbo-Biesta naturreservat är ett för Sörmland typiskt skogsområde med barrblandskog av naturskogskaraktär. I området finns flera rödlistade arter och signalarter.

Skog

Lerbo-Biesta naturreservat är ett skogsområde där modernt skogsbruk inte har bedrivits. Området har därför utvecklats så att det har karaktär av naturskog.

Det finns goda möjligheter till små upptäcktsfärder i skogen. Terrängen är småkuperad och det finns inga iordningställda stigar i området. Det är dock lätt att ta sig fram. Ta gärna en fikarast och njut av skogens lugn. Vem vet om det sitter ett troll bakom en sten?

Rik marksvampflora

Då det finns en rik marksvampflora är reservatet särskilt intressant att besöka under hösten. Både för den som vill plocka matsvamp men även för den som vill leta efter ovanliga svampar. Arter som hittats i området är t.ex. kandelabersvamp, orange taggsvamp, svart taggsvamp och grantaggsvamp. Sannolikt finns det många andra spännande svamparter att upptäcka i detta område.

Kärlväxter, mossor och fåglar

Kärlväxter som knärot och ryl, samt intressanta mossor som grön sköldmossa och stubbspretmossa, har hittats i skogen. Vad gäller fåglar finns det exempelvis gott om olika skogsmesar.

Kandelabersvamp

Kandelabersvamp.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 10,6 hektar
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Lerbo-Biesta på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.