Lomsjöskogen

Kanske är Lomsjöskogen Sörmlands bästa exempel på orörd naturskog. Här möts du nämligen av imponerande 300-åriga tallar, omkullfallna träd i stor mängd och rara växter som ryl och orkidén knärot. Kungsfågel ser du ibland söka insekter långt ut på grangrenarna och från sjön kan du höra storlommens flöjtande.

Sjö

Lomsjön. Foto: Per Folkesson.

Det här naturreservatet ligger svårtillgängligt bland sjöar och berg i det skogsområde som kallas Mälarmården. Men du som kan ta dig dit har många naturupplevelser att vinna på ett besök i reservatet.

Naturskog

Ett kännetecken för naturskog är att det kan se lite stökigt ut. Så är det även i Lomsjöskogen. Träden växer inte på raka led och de träd som dör får stå kvar tills de faller. I en naturskog ligger träden där de fallit och nya träd växer upp där fröna gror. Typiskt för naturskogen är också att den är olikåldrig och att det uppstår gläntor där träd fallit.

I Lomsjöskogens naturreservat finns gott om död ved. Därför blir det bitvis lite svårare att ta sig fram men istället så mår den biologiska mångfalden bättre. Många mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar kan nämligen inte klara sig utan död ved.

Vedsvampar

Tack vare att Lomsjöskogen har fått åldras under hundratals år har många olika arter haft tid att hitta hit och att etablera sig här. En grupp organismer som trivs särskilt bra här är vedsvampar. Ovanliga arter som kötticka, gränsticka och vedticka föredrar att växa på granlågor men kan även ses på döda tallstammar. Rosenticka har bara noterats på några få platser i Sörmland men den rariteten kan du också hitta här.

Även på levande träd växer det vedsvampar. En bit upp på stammen på tallar äldre än 150 år syns ganska ofta en ticka med det passande namnet tallticka.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Lomsjöskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon
 • Tälta
 • Elda
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • Bedriva lägerverksamhet
 • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2001.
Areal: 31,4 hektar
Karaktär: Barrnaturskog, myrsjö, tallbevuxen myr, fattigkärr
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Lomsjöskogen ligger cirka 3,5 km nordost om Ånhammars Säteri. Inga allmänna vägar leder till reservatet men Sörmlandsledens etapp 18 passerar i väster. Från Sörmlandsleden är det ca 2 km lätt vandring till Lomsjöskogen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss