Årby

Årby naturreservat ligger i anslutning till Eskilstuna tätort. Det är ett populärt friluftsområde med stigar och motionsspår som tar dig genom både skog och odlingslandskap. Området är även rikt på fornlämningar. I reservatets södra del ligger även Naturstugan med information om natur och naturvård i Eskilstuna kommun.

Gärdesgård

Foto: Eskilstuna kommun

Naturreservatet är lättillgängligt med flera stigar och motionsslingor som tar dig runt i området. I reservatet finns blandskog och åkermark som betas för att kunna hållas öppna.

Det finns en hel del fornlämningar i området, bland annat i form av gravfält och Esta gamla tomt. Här kan du se flera husgrunder efter tidigare byggnader. Lättast att upptäcka husgrunderna är om våren innan växligheten blivit alltför hög. Vid Årbystugan kan du grilla och låta barnen leka på lekplatsen.

Värden för friluftsliv och undervisning

Årby naturreservat ligger bara två kilometer norr om Eskilstuna centrum. Området är välbesökt och det finns flera motionsspår som lämpar sig väl för exempelvis promenader och löpning. Flera av motionsspåren är dessutom upplysta. Vandringslederna Gyllenhielmska leden samt Djurstaslingan går genom området. Det finns även bollplan och pulkabackar i området.

Vid Årbystugan finns en lekplats samt en grillplats som kan användas av besökare. Närliggande skolor och förskolor använder Årby naturreservat i undervisningen. Det är särskilt området kring Årbystugan som används.

Kulturhistoriska värden

I området finns flera fornlämningar. Du kan hitta gravfält med högar och stensättningar, en gårdstomt samt en runsten. Det finns även kulturhistoriska lämningar som är från senare tid, exempelvis bebyggelselämningar, äldre åkermark med diken, röjningsrösen, en brukningsväg. I reservatets södra del ligger Årbystugan, där boningshuset uppfördes år 1761.

Snöig väg

Vinter i Årby. Foto: Eskilstuna kommun

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • plocka eller gräva upp växter eller på annat sätt skada markvegetation, träd eller buskar
  • avsiktligt störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta eller uppställa husvagn på annat än därför avsedda platser
  • framföra motorfordon på annat sätt än på därtill upplåtna vägar och parkeringsplatser
  • göra upp eld annat än på därför avsedda platser
  • på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: bildades 1974, reviderades 2010
Areal: 100 hektar
Karaktär: friluftsområde med skog och odlingslandskap
Kommun: Eskilstuna Kommun
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Årby på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.