Aspö

Aspö är en ö i sjön Båvens norra del. Från fastlandet når du ön via en bro så det är enkelt att ta sig hit med bil. Reservatet omfattar den norra och centrala delen av ön. Det är en bra plats för dig som vill njuta av sjön Båven från land.

Rastplats med bänkar

Du kan följa en rundslinga som tar dig till flera fina utsiktsplatser. Eftersom marken är kuperad passar rundslingan bara dig som har lätt för att gå i skog och mark. Leden tar dig genom en varierad miljö. Du går genom frodig blandskog, hällmarker med tall, men också öppna marker med kalhyggen. Reservatet bildades på 1960-talet, bland annat för att främja friluftslivet. Skogen fick dock inget formellt skydd vilket är förklaringen till att det finns flera hyggen i reservatet.

Längs den västra delen av stigen, där ön är som brantast, finns flera fina utsiktsplatser. Här befinner du dig ungefär 25 meter över Båvens yta. På några ställen finns sittbänkar uppställda om du vill vila benen en stund.

Skogen

I den skog som är kvar på ön växer gran med inslag av björk, tall, al, enstaka ekar, asp och lönn. På de öppna och fuktigare partierna finns en rik örtflora med bland annat kovall och viol. I de mer frodiga skogspartierna finns det blåbär och lingon – men även den ovanliga orkidén skogsknipprot har sitt hem här.

Värdefull sjö

Båven är Södermanlands största sjö om man inte räknar Mälaren och Hjälmaren. Båven ligger mitt i ett sprickdalsområde vilket gett sjön dess karaktär av flikiga stränder och bergiga öar.

Sjön är näringsfattig och djup och här trivs både fiskar och fåglar. I sjön lever den sällsynta fisken mal som inte finns på så många andra ställen i Sverige. Södermanlands landskapsfågel fiskgjuse och storlom är två andra arter som förekommer i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att plocka eller gräva upp blommor
 • döda, jaga, fånga eller skada vilda djur, ta eller skada ägg/bo eller på annat sätt störa djurlivet
 • fiska utan markägarens tillstånd
 • släppa hund eller katt fria inom området
 • tälta eller göra upp eld
 • på ett störande sätt utnyttja teleteknisk apparatur, såsom radio, bandspelare, grammofon eller liknande
 • framföra motordrivet fordon
 • med plåt, plast, glas, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ner inom området

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 28 hektar
Karaktär: sjö, blandskog, kalhygge
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Markerad led

Rundslinga cirka 2,5 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Om Aspö på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..