Gallsjömossen

Lyssna hur tyst det är! Här i Gallsjömossen befinner du dig långt från stora vägar, mitt i skogslandskapet. Här kan du som tar dig fram över stock och sten vandra den fina spångade rundslingan på som är fyra kilometer lång och uppleva både naturskogens dofter och se spåren efter bygdens historiska järnbruk.

Tallskog

Foto: Per Folkesson.

Gå en tur in i den gamla skogen! Marken i skogen är täckt av mossor och lavar i nyanser av grönt, grått, rött och brunt. Luften är fuktig och det doftar skog: kåda, blött trä och förmultnade växter. Endast djurens aktiviteter bryter den rogivande tystnaden. I den gamla skogen och i de omgivande myrmarkerna trivs många fåglar. Kanske får du under din promenad höra spillkråkan som hackar sig ett bohål i ett gammalt träd, eller se en fiskgjuse som nyss fångat en fisk.

Sörmlandsleden passerar genom reservatet och går förbi parkeringen. Härifrån utgår också en rundslinga genom reservatet på ca 4 km. Rundslingan är spångad över blöta partier, men är ändå delvis krävande när den passerar bergknallar och stenig mark.

Hade du befunnit dig vid Gallsjömossen för ett par hundra år sedan hade du mötts av helt andra dofter, ljud och intryck. Fram till mitten av 1800-talet var gruvarbetare och kolare flitigt verksamma i traktens skogar. Innan krutets tid kunde man med eld och vatten få berget att spricka. Med spett och hacka bröts sedan järnmalmen loss. Röken från kolmilor låg ofta tät mellan träden. Nu är de flesta spåren från den här tiden borta. Men har du ögonen med dig kan du fortfarande hitta kolbottnar efter milorna, raserade skorstenar från kolarnas kojor och högar av sten från järnmalmsbrytningen.

Sjö

Foto: Per Folkesson.

En riktigt fin gammelskog

Gallsjömossens naturreservat består av myrmarkskomplexet Gallsjömossen med omgivande tallskogar. Utmärkande för hela området är den höga åldern på skogen, samt den karaktäristiska mosaiken av skog och myr. Den mest exklusiva gammelskogen är tallskogen centralt i norra delen. Inom denna naturskogsrest finns det träd som är flera hundra år gamla. Här hittar man vidkroniga tallar med skorpbark och grova, vridna grenar. I gamla aspar och tallar finns uthackade bohål bland annat från spillkråka. Döda träd, både stående och liggande, finns bitvis rikligt i den gamla tallskogen samt i kantzonen mot myrpartier och sumpskog.

Många ovanliga arter som är beroende av gamla träd och död ved har hittats i området, exempelvis svampar som växer direkt på försvagade eller döda träd. Även flera ovanliga marklevande svampar är funna i området. Exempel på sådana är motaggsvamp och svartvit taggsvamp. Dessa är svampar som lever tillsammans med trädens finrötter och bildar så kallad mykorrhiza med de gamla träden.

Växande på mer nedbrutna gamla lågor i skuggigare miljö kan den uppmärksamme hitta den lilla levermossan vedtrappmossa. Den är en av våra minsta mossor och kan vara svår att upptäcka, men har ett mycket karaktäristiskt utseende. I toppen på de små skotten finns så kallade groddkorn som hos vedtrappmossan är mörkt lilafärgade och lyser tydligt om den väl upptäcks. Kan också liknas vid lilafärgad ”skäggstubb”.

Elden i skogen

Förr brann det betydligt oftare i skogen än idag. Det gynnade tallarna som med sina höga kronor och tjocka bark klarade branden bättre än andra träd. I den västra delen av reservatet kan du se en brandpåverkad skog som tändes av ett åskväder år 2006. Skogsbranden är viktig för många arter, som anpassat sig till de miljöer som elden skapar. Den sotsvarta praktbaggen kommer flygande redan innan branden slocknat, och senare blommar brandnäva och svedjenäva var vars frön legat i vila i marken och aktiverats av värmen. Det är växter vars frön gror först efter att en brand har hettat upp marken ordentligt.

Efter den moderna brandbekämpningens början under 1800-talets andra hälft har antalet skogsbränder minskat drastiskt, vilket är en av de stora ekologiska förändringarna i skogen under 1900-talet. Naturligt är störning i form av brand en viktig ekologisk process och en stor del av dynamiken i skogslandskapet. Naturvårdsbränningar planeras som en del av förvaltningen av naturreservatet, för att ge samma effekter som en naturlig brand skulle ha.

Markerad led

Rundslinga cirka 4 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Gallsjömossen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för ved till mindre brasa
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 64,7 hektar
Karaktär: barrskog med mosse och myrmark
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Sörmlandsledens etapp 16:1 passerar genom Gallsjömossens naturreservat. Etapp 17 ansluter från Ånhammar och Finnsjön i väster och etapp 16 mot Skottvång i öster.

Den som tar sig till området med bil kan parkera vid Harsjöhult söder om reservatet. Det är cirka 500 meter att gå längs leden fram till reservatet.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Om man tar buss till Åkers styckebruk är det ca 8 km längs Sörmlandsledens etapp 16:1 innan man är framme vi Gallsjömossen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss