Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långö

Långö är ett skärgårdsområde med många mindre holmar och skär. På den stora ön finns åkrar, ängar och betesmarker, hällmarkstallskog, myrar och kärr. En del gamla ädellövträd som askar, lindar och ekar växer på ön. I skärgården finns sjöfåglar under praktiskt taget hela året.

Ekar

Foto: Länsstyrelsen.

Långö naturreservat omfattar östra delen av den stora ögruppen Långö-Ringsö-Hartsö som ligger sydost om den stora fjärden Tvären. Området består av de stora öarna Långö och Björkskär samt ca 250 mindre holmar och skär. Ön innehåller en mängd intressanta miljöer. Hällmarkstallskog är den vanligaste naturtypen och i fuktiga svackor växer ofta granskog med inslag av myrar och kärr. De grunda vikarna i området är viktiga för fiskars lek och uppväxt.

Många arter i gammal odlingsmark

I nordväst ligger den gamla odlingsmarken med åker-, ängs- och betesmark. Det finns hävdgynnade växter som ormrot, kattfot, vildlin och vissa år fältgentiana och många insektsarter i området. Mer än 100 dagfjärilsarter har hittats på ön, bland annat allmän slåttergräsfjäril som finns rikligt i skärgården.

Flera lavar som är knutna till öppna marker och solexponerade trädstammar har också påträffats på Långö, bland annat strutskinnlav, gammaleklav, rosa eklav, skuggorangelav och grå eklav. På flera ställen på Långö finns gamla askar, lindar och ekar, en del lövträd bär spår av hamling.

Genom landskapet löper resterna av en gammal grusad och stensatt väg som är unik för länet. Vägen syns tydligast vid Ekdalen.

Tidigare skogsbete

Det tidigare skogsbetet har bidragit till att forma vegetationen. I den uppväxande barrskogen finns till exempel enstaka gamla ekar och lindar. Liksom på Ringsö är det framför allt dovhjortar och älgar som står för dagens skogsbete. Inom vissa områden på Långö sker idag ett aktivt skogsbruk.

Väster om Långö gård ligger den tidigare folkskolan som är byggd i sekelskiftesstil. Den användes fram till 1947 då skolan flyttade till fastlandet. På norra delen av ön finns privatbostäder.

Fågelliv

I reservatet finns också gott om skärgårdsfågel, bland annat ejder, vigg, småskrake och storskrake. Under senare år har antalet ejdrar och måsar och trutar minskat i området. Anledningen är delvis inte känd.

 • Delar av Långö naturreservat är fågelskyddsområde. Fågelskyddsområdet har beträdningsförbud 1 april till 31 juli.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Långö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats Kommentar: förbuden i kommande parentes gäller andra naturreservat (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1980
Kommun: Nyköping
Karaktär: Skärgård, betesmarker, hällmarkstallskog
Storlek: 2742,4 hektar
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000-område, fågelskyddsområde

Hitta hit

Till Långö tar du dig med egen båt. Sörmlandstrafiken har också skärgårdstrafik till Långö.

Sörmlandstrafiken skärgårdstrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss