Rågö

Rågö är ett stort naturreservat med många öar. På huvudön Rågö kan du uppleva ett äldre odlingslandskap. Här finns små åkertegar, blomstrande ängar och öppna beteshagar.

Odlingslandskap

Odlingslandskapet på Rågö. Foto: Anna Ingvarson.

Naturreservatet sträcker sig från fastlandet och ut till den yttre delen av skärgården. Förutom huvudön ingår ett hundratal mindre öar och skär i reservatet. Du kan följa en markerad stig på norra delen av huvudön. Ute i skärgården rör du dig bäst med egen båt och på ön Sackholmen finns ett torrdass. Fågellivet i den stora arkipelagen är rikt. Delar av Rågö naturreservat samt större delen av ytterskärgården är fågelskyddsområden med tillträdesförbud under våren och sommaren.

 • I stora delar av skärgården och i södra delen av Rågö är det fågelskyddsområde. Områdena har olika tider när de inte får beträdas. För Rågö gäller 1 februari till 15 augusti. För öarna i yttre skärgården gäller tillträdesförbud 1 april till 15 juli.

Tidsresa i dagens landskap

När du vandrar på den slingrande körvägen nära gården på huvudön känns det som att göra en tidsresa. Landskapet ger ett ålderdomligt uttryck med sina fina backar, små åkrar, blomstrande ängar och öppna beteshagar. Många växter och fjärilar trivs i det gamla odlingslandskapet.

Stora delar av huvudön Rågön är kuperad och klädd med barrskog. På hällmarkerna växer knotiga, grova tallar, i låglänta delar är det fuktigare med kärr och sumpskogar. Förr var det vanligare att djuren betade i skogen som då var öppnare och ljusare. När skogsbetet upphört har skogen tätnat med det går fortfarandet att hitta ljusa ”sagoskogar” med både barrträd och lövträd i olika åldrar. Här och var ligger stora stenblock klädda med mossor och den lilla vintergröna ormbunken stensöta.

Öster om den nuvarande gårdsmiljön vittnar flera husgrunder om ytterligare en bebyggelse på ön. Här kan du också se resterna av en bråkgrop för lintillverkning. På öns ostligaste udde finns en fornlämning i form av ett stenlagt kors och ett gränsröse. Här ska den helige Botvid ha slagits ihjäl år 1120. Korset är sannolikt ett medeltida pilgrimskors, det enda i sitt slag i Sverige. Platsen ligger i det norra fågelskyddsområdet.

I dag bor en familj på Rågö. På odlingsmarkerna betar får, hästar och nötkreatur. Markägare till naturreservatet är Naturvårdsverket.

Klippor vid havet

Foto: Länsstyrelsen.

Växter och djur

Många växter trivs i det gamla odlingslandskapet, till exempel kattfot, jungfrulin och ängsskallra. Här är det också gott om fjärilar som slåttergräsfjäril, streckfly och den sällsynta bastardpärlemorfjärilen. I backarna växer en, hassel och björnbärssnår, men även körsbärsträd som fåglarna hjälpt till att sprida.

Den stora arkipelagen har ett mycket rikt fågelliv med många sjöfåglar som rödbena, silvertärna, tobisgrissla och gravand. Om du har ögonen med dig är chansen stor att du får se en fiskgjuse eller havsörn segla ovanför dig.

Livet förr på Rågö

Rågön har under historiens lopp karterats vid flera tillfällen. Enligt Ägomätningskartan från 1807 ligger frälsehemmanet Rågön i Tystberga socken under Björksunds säteri. Vid denna tid fanns på Rågön en brukningsenhet bestående av ett ½ mantal och var då liksom nu, en ensamgård.

I den historiska markanvändningen fredades inägomarken från boskap genom hägnader medan djuren fick gå och beta i utmarken, dvs skogen. På Rågön bestod 1807 cirka en fjärdedel av ön av inägomark, det vill säga åker och äng medan resten av ön bestod av skog som nyttjades för bete. Lantmätaren har beskrivit skogen på följande sätt: ”Skogen består af mycket bergbunden mark i synnerhet vid stränderne, med gran och tallskog beväxt men ännu så ung at intet stort byggningsvirke är at tillgå”.

Fisket utgjorde också en del av ekonomin. Om detta kan man läsa i text ”Fisket nyttjas med not och nät, hvarvid fångas gäddor, abbor och mört til husbehof och något til afsalu, men strömmingsfisket nyttjas med skjötar, vid klipporne långt ut i hafvet, hvilket i sednare åren icke varit särdefult gifvande”.

Spåren i landskapet består främst av åkerbruk. Men här finns även spår efter ängsbruk. Det som utmärker spåren efter jordbruket är främst stenröjda ytor och dikade kanter. Sammanlagt finns på Rågön cirka 6,6 km öppna diken. De diken som omger åkrarna är grävda för hand, smala och grunda. I stort sett finns alla de öppna dikena kvar som funnits runt åkrarna.

Större delen av de ängar som inte odlats upp till åker samt betesmark på den tidigare inägomarken sköts som betesmark. Utmarken från 1920 är idag skogsmark som inte betas.

På Rågöns ostligaste udde finns en fornlämning markerad på ekonomiska kartan. Enligt fornminnesinventeringens beskrivning utgörs detta av ett kors av lagda stenar och ett gränsröse. Enligt sägen skall Botvid, född svensk och döpt i England ha blivit ihjälslagen år 1120 på denna plats.

En bråkgrop för lintillverkning finns på krönet öster om bebyggelsen och vid Eriksberg finns tre husgrunder. Dessa grunder består av huggen sten och den största, troligtvis bostaden har ett spismursröse. Här finns även resterna efter en jordkällare.

Mer om Rågö

På Rågö gård bor områdets arrendatorer. Där finns bland annat uthyrning av stugor.

Rågö gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Rågö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl eller liknande
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats Kommentar: förbuden i kommande parentes gäller andra naturreservat (tältningsförbud råder dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: 1559,2 hektar
Karaktär: skärgårdslandskap, fågelliv
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, fågelskyddsområde

Hitta hit

Rågö är beläget i Nyköpings kommun, cirka 6 km sydväst om Studsvik. Naturreservatets öar och huvudön Rågö nås endast med båt.

Till Nyköping är det cirka 20 km till parkeringen som ligger på fastlandsdelen av reservatet. Ta väg 219 mellan Nyköping och Studsvik. Kör in till höger vid skylt mot Rågö. Parkering finns längst ner där vägen slutar, men för att komma till huvudön måste du ta dig över med båt. Kontakta arrendatorerna på Rågö gård om du inte har egen båt.

Rågö gård Länk till annan webbplats.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med buss: hållplatsen Hästhagen ligger längs med väg 219 och trafikeras av buss 554. Härifrån kan du gå till fots 1.8 km för att komma till nordspetsen av reservatet. För att komma till huvudön måste du ta dig över med båt. Kontakta arrendatorerna på Rågö gård (länk här ovanför) om du inte har egen båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss