Jägernåsen

Det lilla naturreservatet Jägernåsen lämpar sig väl för en promenad och picknick. Marken är lättgången och på åsen finns det en rastplats. Här kan du äta din matsäck och samtidigt njuta av utsikten från åsryggen.

Ås

Vandra längs den vackra åsen.

Naturreservatet består av en smal och böljande ås som är bevuxen med björkar, enstaka tallar och en. En del av björkarna är riktigt gamla och har hål från hackspettar som varit framme. Åsen är mycket vacker och framträdande i landskapet där den höjer sig 10–20 meter över omgivningen. På åsen går det betesdjur sedan en lång tid tillbaka.

På kartor från början av 1700-talet kan man se att åsen användes som ängsmark och betesmark redan då. I betesmarkerna hittar du växter som är präglade av den långvariga hävden, exempelvis jungfrulin, kattfot, ängsvädd och bockrot.

Fågelrik sjö

I öster övergår åsen i en smal strandäng mot sjön Jägern. Här kan du få se exempelvis brun kärrhök och svarthakedopping. På strandängen rastar både änder och vadare.

Värdefull sand

Uppe på åsen finns det några partier där djurens tramp och bete skapat öppna sandytor. Dessa små partier är mycket värdefulla för insekter eftersom de är torra, varma och solbelysta. Kombinationen av blomsterrika marker och soliga sandytor skapar utmärkta förhållanden för många arter av vildbin. De bygger bo i sanden och söker pollen och nektar från blommorna.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • ta ut jord eller grus eller på annat sätt förändra åsens struktur
  • bebygga åsen

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1957
Areal: 3,5 hektar
Karaktär: rullstensås, hagmark
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat