Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kokärret

Kokärrets naturreservat är en våtmark som omges av skog. Kokärret är speciellt eftersom det inte har påverkats av människan. Däremot har kor nog betat här förr, det hörs på namnet.

Vinter, frusen myr, skog i bakgrunden.

Öppen myr. Foto: Amanda Lidén.

Naturreservatet har inga leder, parkeringsplatser eller andra anordningar för besökare. Största delen av reservatet är väldigt blött och det krävs stövlar för att ta sig fram. Det går att gå runt Kokärret på torrare mark genom att följa olika djurstigar.

Öppen myr och blöta skogar

Den öppna myrmarken är svår att ta sig ut på. Stora delar är väldigt blöta med sviktande gungflyn. Eftersom det är svårtillgängligt för besökare får området en vildmarkskaraktär.

Vissa delar av Kokärret är bevuxet med skog. I södra delen finns en mosse där tallar står tätt tillsammans med skvattram. I norr övergår myrmarken i en gammal blandsumpskog. På den västra sidan om kärret finns ytterligare en sumpskog, här dominerar gran.

Värdefullt kärr

Kokärrets naturreservat är en del av myrskyddsplanen för Sverige. Områdets stora värden ligger i att det inte har påverkats av dikning eller torvtäkt. Naturreservatet är även ett Natura 2000-område.

Den största delen av Kokärret är ett så kallat fattigkärr som domineras av vitmossor. Rikare delar som är kalkpåverkade finns också i små fläckar, där växer till exempel näbbstarr.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kokärret, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • plocka, samla in eller gräva upp växter, mossor, svampar eller lavar undantaget bär-,
    matsvamp- och blomplockning för eget behov,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal: 31 hektar
Karaktär: Öppen myr, skogbevuxen myr, sumpskog
Kommun: Katrineholms kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Fjällskäfte, följ väg 682 norrut och ta vänster mot Ektorp. Här finns även en busshållplats, Knektbacken som trafikeras av linje 683 mellan Katrineholm och Ramsta. Bortom Eketorp är vägen stängd för motorfordonstrafik och du behöver gå resten av vägen. Från bommen är det ca 2 km promenad längs väg till korsningen vid ”vedtorget”, följ därefter vägen som går söderut till nästa korsning. Härifrån kan du ta dig in till reservatet i terrängen genom att gå åt sydväst.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss