Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vretaån

Vretaån är en unik å i sydvästra delen av Södermanland. Ån rinner från Stavsjön österut mot Nyköping och ringlar sig fram i landskapet. Längs vissa sträckor är ån djupt nedskuren i en ravin. Här kan du uppleva vildmark och djungelkänsla bara ett stenkast från stora vägen.

Å

Höst vid Vretaån. Foto: Länsstyrelsen.

I området finns bäver och utter. På hösten kan du se öring som vandrat upp i ån för att leka. I ån finns även den sällsynta arten tjockskalig målarmussla.

Vretaån har sina källor i Fjällmossen och rinner från Stavsjön österut mot Nyköping genom Kiladalen. Längre nedströms rinner den samman med Ålbergaån och kallas då Kilaån. Cirka 4,5 km av Vretaån och marken intill är skyddade som naturreservat.

Ån är unik i Södermanland då den inte rätats och rensats utan fått meandra fritt längs långa sträckor. Åns dalgång är länets längsta och bäst utvecklade ravindal. Ån är även skyddad som Natura 2000-område. Intill Vretaåns naturreservat ligger reservatet Ramundsbäck.

Det finns inga iordningställda stigar i reservatet men däremot många djurstigar. I Ramundsbäcks naturreservat finns en iordningställd rundslinga.

Djungelkänsla längs ån

Längs ån och ned i ravinen växer lövskog, inland tät som en djungel. Det finns gott om döda träd som trillat omkull. I ån ger de skydd åt många fiskar och smådjur. På några platser i ravinen växer den sällsynta växten piploka. Du kan även se nordlundarv, gullpudra, smörbollar, tibast, vätteros, lungört och svart trolldruva i området. Närmast ån växer ofta ormbunken strutbräken. Det finns även många olika mossarter, till exempel den sällsynta hårklomossan. På stenar där vattnet strömmar kan du hitta näckmossa.

Artrikt djurliv i vattnet

Vretaån är länets mest värdefulla å för fisk som leker i strömmande vatten. Både öring och flodnejonöga vandrar över tre mil från havet för att komma upp till lekområden i Vretaån. Andra arter, som stensimpa och nissöga, stannar i ån hela livet. I ån lever den sällsynta och hotade tjockskaliga målarmusslan, som filtrerar och renar vattnet. Här finns även ovanliga trollsländor och sötvattenssnäckor.

Vid Vretaån trivs även många fåglar, som hackspettar, strömstarar och sångare. Ibland ses även kungsfiskare. I de sandiga å-slänterna gräver räv, grävling och bäver bon. Du kan även hitta bäverns dämmen av grenar. Har du tur kan du få se den sällsynta uttern.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Vretaån, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 35,9 hektar
Karaktär: meandrande å, lövskog, sumpskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Vretaåns naturreservat ligger mellan Kila och Stavsjö i Nyköpings kommun. Väg 800 (Gamla E4:an/Riksettan) från Kila mot Stavsjö går längs med Vretaån och reservatet. Parkeringsplats finns vid Ramundsbäcks naturreservat.

Du kan även åka buss 563. Flera hållplatser ligger längs med väg 800. Välj exempelvis hållplatsen Vretaån.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss