Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hårskärrmossen

I Hårskärrmossens naturreservat möts du av gamla sumpskogar. Mest intressant är området för dig med ett intresse för lavar. Naturreservatet har inga leder, parkeringsplatser eller andra anordningar för besökare.

Närbild lav på trädstam

Hållav finns i reservatet. Foto: Amanda Lidén.

Titta efter lavar

I reservatet kan du få se flera intressanta och ovanliga lavar. Titta noga på alar och björkar, på några stammar växer nämligen den sällsynta hållaven. Men den kan vara svår att få syn på och den är väldigt lik blåslav som är en vanlig art.

Intressanta arter i sumpskogar

Reservatets största värden finns i de gamla sumpskogarna. Här finns både lövsumpskogar med al och björk och tallsumpskogar.

I sumpskogarna är det fuktigt och det finns gott om gamla träd och död ved. Den kombinationen gynnar många mossor, lavar och svampar. I reservatet finns en speciell lavflora med flera intressanta arter. Här växer bland annat hållav, garnlav och kattfotslav. Hållav är en hotad art som kräver mycket hög luftfuktighet.

Lövskog med sumpmark

Sumpskog. Foto: Amanda Lidén.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Hårskärrmossen, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal: 19,5 hektar
Karaktär: Lövsumpskog, tallsumpskog, barrblandskog
Kommun: Katrineholms kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hårskärrmossen ligger ca 5 km sydöst om Strångsjö. Från Strångsjö, åk mot Forssjö och ta av mot Glindran. Efter 3,5 km sväng höger mot Löppsjötorp. Efter 1,8 km, sväng vänster. Reservatet finns sedan på vänster sida efter ca 800 m. Naturreservatet saknar parkeringsplats.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss