Upptäck natur- och kulturmiljöerna

I Stendörren finns många olika miljöer att upptäcka. Kulturmiljöer finns vid gårdarna Aspnäset på fastlandet och Stendörren på Ekholmen. I hällmarkstallskog, på klippstränder, på lerbottnar och i havet lever många olika växter och djur.

Redan under 1200-talet benämndes det smala sundet mellan fastlandet och ön Krampö ”Stendörr sund”. För den som kommer med båt den vägen upplevs passagen som en dörr in till den inre skärgården eller ut mot havet.

Kulturmiljöer

Gården på Aspnäset drivs på ett liknande sätt som man brukade markerna förr. Får och kor håller betes markerna öppna och artrika. Gärdesgården runt åkern och ängen är till för att djuren inte ska beta där. På åkern odlar vi fort farande gamla sorter av spannmål. På ängen slår vi höet varje sen-sommar så att djuren har mat under vintern och efter skörden får djuren beta av det som är kvar. Det skapar förut sättningar för växter som trivs på den magra marken.

Får, grönt gräs, hage

Betesdjuren håller markerna öppna. Foto: Isabelle Kardelind

Granskog

Mellan hällmarkerna finns sprickdalgångar med fuktig och näringsrik mark. Här trivs granen! På sina håll växer även lövträd och då får vi en blandskog. På marken dominerar husmossa. Om du ser en flock småfåglar bland grenarna kan det vara kungs fåglar, Sveriges minsta fågelart. Tyvärr är det stora angrepp av insekten granbarkborre i reservatet och många granar har dött och fallit ner.

Mossa på stenar med trädstammar

I granskogen är stenarna täckta av mossa. Foto: Maria Rolf.

Tallmyr

Mellan berghällarna i skogen samlas vatten och marken blir fuktig. Här kan du hitta tallmyrar med olika vit-mossor. Bland tallarna växer rikligt med skvattram. Både bladen och de vita blommorna doftar gott. Stryk gärna med handen på bladen och känn doften!

Gröna växter med vita blommor, trädstammar.

Skvattram blommar i juni på tallmyren. Foto: Maria Rolf.

Hällmarkstallskog

På och runt berghällarna är jordlagret tunt. Här kan inte så många arter leva. Tallen är det träd slag som dominerar eftersom den klarar av att växa där marken är torr. Träden här växer långsamt och kan vara flera hundra år gamla trots att de inte är så stora. Flera olika arter av renlavar trivs och bildar tjocka mattor på de torra och närings-fattiga hällarna.

Tallar, skog

Tallar, lavar och klippor i hällmarkstallskogen. Foto: Maria Rolf.

Klippstränder

Livet för växter och djur kan vara tufft vid en havs klippa. Här finns arter som tål att saltvatten stänker, solen lyser starkt och isen skaver på vintern. Både djur och växter förankrar sig hårt i klippan. Blåstången fäster med en fästskiva på den hårda klippan och de luftfyllda blåsorna gör att algens grenar flyter och kommer närmare sol ljuset.

Alger, hav

Blåstång på klippstranden. Foto: Maria Rolf.

Grunda och djupa sand- och lerbottnar

De mjuka bottnarna är en frodig miljö. Här kan växter med rötter förankra sig. Närmast land växer vass, utanför breder undervattensängar av kransalger, ål- och gäddnate ut sig. På flera meters djup tar ålgräsängarna vid. I de här miljöerna trivs mängder av smådjur och fiskyngel.

Grön växt under vatten

Grönsträfse, en kransalg. Foto: Karl Svanberg.

Den yttre skärgården

I de yttre delarna av skärgården ligger klipporna kala med bara några salttåliga lavar. Havet är en värld för frisimmande arter som rör sig i den stora fria vattenmassan. Cyanobakterier och växt plankton producerar syre genom fotosyntes och är tillsammans med djurplankton basen i närings kedjan.

Klippor och horisont

Foto: Maria Rolf.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Naturum

Telefon 010-223 44 20

Telefonnumret är aktivt under säsong maj till september. Övrig tid telefonsvarare.

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss