Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ormsjöbergen

Är du en vildmarksfantast och kan ta dig fram längre sträckor utan bil, kan Ormsjöbergen vara ett naturreservat för dig. Här finns gammal, brandpräglad skog med specialiserade vedsvampar och insekter. Upplevelsen förstärks av spillkråkans trummande en bit bort och den lilla tofsmesen som ofta kan ses på nära håll

Lavar, tallar

Foto: Peter Lantz.

Svårt att nå

Ormsjöbergens naturreservat ligger otillgängligt. Det går inte att ta sig fram till området med bil eftersom vägarna är stängda med bommar. För att komma till reservatet kan man gå eller cykla från Hälleforsnäs som ligger ca 7 km bort längs skogsbilvägar. Om du har möjlighet att paddla kanot i Flensjön så besök gärna reservatet från sjösidan en sen sommarkväll för nattskärrans skull.

Du som tar dig fram till reservatet får utforska skogens stigar på egen hand eftersom det inte finns några markerade leder eller andra anordningar.

Vildmarkskänsla

Fördelen med att det är en lång väg fram till naturreservatet är att du förmodligen är den enda besökaren. Förutom de vilda djuren så klart! Här rör sig älg, hjortar och vildsvin. Sena kvällar och nätter har du även chans att få höra nattskärrans speciella och surrande sång.

Större naturreservat

År 2023 utökades naturreservatet med ett stort område öster om Ormsjöbergen. I det nya området finns bland annat våtmarken Farmorskärret. Naturreservatet fick samtidigt uppdaterade föreskrifter och en ny skötselplan.

Naturskog

Ormsjöbergen är ett värdefullt barrskogsreservat. I nordöstra delen finns ett stort hällmarksområde med tallskog. Tallarna har en uppskattad medelålder på 150 år. Men en del träd är troligtvis uppemot 300 år gamla, vilket man kan se på deras spärrgreniga och plattade kronor och släta pansarbark.

De gamla tallarna och även de döda tallarna som finns i området är värdefulla för många arter. De döda träden står som högstubbar och torrträd eller ligger ner som lågor. Här bland de gamla och döda träden hittar hackspettar mat och vedsvampar som tallticka och grovticka trivs liksom flera vedlevande insekter.

I naturreservatet finns även äldre granskog med höga naturvärden. På sikt kommer även de lite yngre skogspartierna att få höga naturvärden.

Naturvårdsbränning

I den södra delen av reservatet intill Flensjön kan du se brandspår. Främst är det svartbränd bark långt ner på tallstammarna som syns. År 2016 genomfördes en naturvårdsbränning här. Bränningsområdet består till stor del av barrblandskog och marken är småkuperad och bergig. Det finns planer på att genomföra fler naturvårdsbränningar i området.

I trakten finns flera arter som kommer att gynnas av branden. Skalbaggarna raggbock, skrovlig flatbagge och reliktbock tillhör de mest intressanta. Alla tre är rödlistade för att de inte klarar sig särskilt bra i våra vanliga produktionsskogar. Genom insatserna ökar deras chanser att överleva. I marken fanns det frö från svedjenäva som började gro efter att marken hettades upp av branden. Fåglar som spillkråka, tjäder och nattskärra förekommer också i området, och gynnas av åtgärden.

Naturvårdsbränningar

Mosse, träd, person vid mossen, höstfärger

Foto: Amanda Lidén.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ormsjöbergen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar. Att ta döda grenar från marken som ved till en mindre brasa är dock tillåtet
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2004. Utökning och revidering 2023.
Areal: 94,9 hektar
Karaktär: Barrnaturskog, sjö, våtmark
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat. Merparten är dessutom Natura 2000-område.

Hitta hit

Ormsjöbergets naturreservat ligger cirka 7 km nordväst om Hälleforsnäs järnvägsstation, på norra sidan om Flensjön. För att komma till reservatet får man cykla eller gå några kilometer eftersom vägarna i området är privata.

Du som paddlar kanot i Flensjön eller åker långfärdsskridskor kan enkelt nå reservatet från sjösidan.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss