Ormsjöbergen

Tycker du om gammal skog och tycker du det är spännande att få se flerhundraåriga tallar och specialiserade vedsvampar då är Ormsjöberget ett naturreservat för dig. Upplevelsen förstärks av spillkråkans trummande en bit bort och den lilla tofsmesen som ofta kan ses på nära håll. Sena kvällar och nätter har du även chans att få höra nattskärrans speciella och surrande sång.

Lavar, tallar

Foto: Peter Lantz.

För att komma till reservatet får man cykla eller gå eftersom vägarna i området är privata. Du får du röra dig på egen hand i skogen eftersom här inte finns några markerade leder. Har du möjlighet att paddla kanot i Flensjön så besök gärna reservatet från sjösidan en sen sommarkväll för nattskärrans skull.

Naturskog

Ormsjöbergen är ett värdefullt barrskogsreservat. I nordöstra delen av reservatet finns ett stort hällmarksområde med tallskog. Tallarna har en uppskattad medelålder på 150 år. Men en del träd är troligtvis uppemot 300 år gamla, vilket man kan se på deras spärrgreniga och plattade kronor och släta pansarbark.

De gamla tallarna och även de döda tallarna som finns i området är värdefulla för många arter. De döda träden står som högstubbar och torrträd eller ligger ner som lågor. Här bland de gamla och döda träden hittar hackspettar mat och vedsvampar som tallticka och grovticka trivs liksom flera vedlevande insekter.

I naturreservatet finns även äldre granskog med höga naturvärden. På sikt kommer även de lite yngre skogspartierna att utvecklas till naturskog.

Naturvårdsbränning

I den södra delen av reservatet intill Flensjön kan du se brandspår. Främst är det svartbränd bark långt ner på tallstammarna som syns. År 2016 genomfördes en naturvårdsbränning här. Bränningsområdet består till stor del av barrblandskog och marken är småkuperad och bergig.

I trakten finns flera arter som kommer att gynnas av branden. Skalbaggarna raggbock, skrovlig flatbagge och reliktbock tillhör de mest intressanta. Alla tre är rödlistade för att de inte klarar sig särskilt bra i våra vanliga produktionsskogar. Genom insatserna ökar deras chanser att överleva. I marken finns det sannolikt frö från svedjenäva och möjligen också brandnäva som kommer att börja gro efter att marken har hettats upp av branden. Fåglar som spillkråka, tjäder och nattskärra förekommer också i området, och gynnas av åtgärden.

Mosse, träd, person vid mossen, höstfärger

Foto: Amanda Lindén.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ormsjöbergen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 54,9 hektar
Karaktär: Barrnaturskog, sjö
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat. Merparten är dessutom Natura 2000-område.

Hitta hit

Ormsjöbergets naturreservat ligger cirka 7 km nordväst om Hälleforsnäs järnvägsstation, på norra sidan om Flensjön. För att komma till reservatet får man cykla eller gå några kilometer eftersom vägarna i området är privata.

Du som paddlar kanot i Flensjön eller åker långfärdsskridskor kan enkelt nå reservatet från sjösidan.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping