Strandhagen

Är du intresserad av växter eller svampar har du kommit rätt! Strandhagens naturreservat består av en äldre lövskog där en fin lundflora breder ut sig om våren. I skuggan av de gamla träden växer arter som svart trolldruva, vätteros och ormbär. Det är arter som alla signalerar att skogen har höga naturvärden.

Hassel

Trädslagen i skogen hör till våra vanligaste: här står björk, asp, al och gran om vartannat. Något annat som kännetecknar området är de gamla hasselbuskarna där flera ”buketter” är över 100 år gamla. I de gamla och döda träden har en rad organismer hittat livsrum. Fåglar som mindre hackspett bygger bo i håligheterna och skalbaggar och svampar lever av den döda veden.

I skogen lever också en sällsynt fjäril, jättesvampmalen. Som larv bor den i svampen fnöskticka som pryder skogens döda eller döende björkar. Tickan är lätt att känna igen och utseendet brukar liknas vid en hästhov.

Områdets höga värden är i första hand knutna till lövskogen av björk, asp och hassel, gamla träd och död ved. Större delen av marken ligger i skugga även soliga sommardagar vilket gör att många skuggtåliga lundväxter breder ut sig, exempelvis trolldruva, vätteros och ormbär.

Det fuktiga klimatet i skogen gör att här förekommer en rad ovanliga arter, bland annat den rödlistade kandelabersvampen. Kandelabersvampen växer nästan enbart på murkna, döda träd och stubbar av asp. Flera sällsynta svamparter som brukar växa i hassellundar har hittats i reservatet, bland annat hasselticka och kantarellmussling.

Svamp på stubbe

Kandelabersvamp finns i Strandhagen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär- matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 32,8 hektar
Karaktär: Åsbarrskog, hagmark
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat