Pilthyttedammen

Följ Sörmlandsledens rundslinga genom reservatets omväxlande natur med fin skog, vattenspeglar och kulturmiljöer. Vid Överdammen ligger ett vindskydd. Här finns även möjlighet att grilla. I anslutning till våtmarkerna häckar och rastar många vadare och sjöfåglar.

Barn i vindskyddet

Fint att fika vid rastskyddet.

Området består av myr- och vattenområden omgivna av skogsmark. Här finns både hällmarker med gammal tallskog och områden med yngre barrskog.

Vattnet i reservatet regleras genom att vårflödena magasineras i dammarna. Detta gör att vattenståndet är högt under sommarhalvåret. Vattnet tappas därefter successivt av under vintern. Dammarna anlades redan på 1400- och 1500-talet och användes vid järnhantering fram till omkring år 1600. Under senare tid har man använt dammarna för att reglera vattennivån av andra skäl, bland annat vid myrslåtter.

Våtmarker med ett rikt fågelliv

Pilthyttedammens våtmarker erbjuder en värdefull miljö för flera vadare och sjöfåglar. Några arter som siktats här är knipa, sångsvan, skogssnäppa, storskrake och gråhäger. I området finns även häckande tranor och vissa år är det gott om ugglor.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda, annat än på därför avsedd plats i anslutning till Sörmlandsledens vindskydd
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 89,4 hektar
Karaktär: våtmark, hällmarkstallskog, barrblandskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000