Linudden

Linudden är ett lund- och lövskogsområde. Vill du besöka reservatet är våren troligen bästa tiden. Då blommar många vårblommor i reservatet och fåglar sjunger i skogen. Sörmlandsleden går genom området och fortsätter sedan ut i de omgivande markerna.

Vitsippor

Vårblomning i Linuddens naturreservat.

Linudden blev naturreservat 1947 på grund av den fina floran. Floran beror på den kalkrika jordmånen och att området har använts som lövbevuxen hagmark. Längst i söder har det kalkrika svallningsmaterialet byggt upp en serie markerade strandvallar. En utökning av naturreservatet gjordes 2008.

Riklig vårblomning

I området växer en blandlövskog med asp, björk och lind. Stora mängder hassel ingår i buskskiktet. På våren breder mattor av vitsippor ut sig, men här växer också en del sydliga lundväxter som lungört, underviol, vårärt och vätteros. I området finns även skogstry. Senare på året kan man finna hässleklocka, lundstjärnblomma, storgröe, storrams och strutbräken. I öster växer örtrika skogsmarker, som närmast stranden har karaktär av fuktig lövskog.

I de grunda vattnen utanför vassarna i fjärden påträffas då och då exemplar av grässvalting - en i landet mycket sällsynt och utrotningshotad vattenväxt.

Djur- och fågelliv

I skogen håller många fåglar till. Här kan du exempelvis höra många arter av sångare samt näktergal, göktyta och hackspettar.

Norr om Linuddens naturreservat finns strandängar. Här rastar och häckar många fåglar. Utefter stranden finns också en del täta vasspartier där sothöns, knölsvanar och skäggdoppingar håller till.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blom-plockning för eget behov är dock tillåtet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1947, utvidgat 2008
Areal: 11 hektar
Karaktär: lund- och lövskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Linudden på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.