Linudden

Linudden är ett lund- och lövskogsområde. Vill du besöka reservatet är våren troligen bästa tiden. Då blommar många vårblommor i reservatet och fåglar sjunger i skogen. Sörmlandsleden går genom området och fortsätter sedan ut i de omgivande markerna.

Vitsippor

Vårblomning i Linuddens naturreservat.

Linudden blev naturreservat 1947 på grund av den fina floran. Floran beror på den kalkrika jordmånen och att området har använts som lövbevuxen hagmark. Längst i söder har det kalkrika svallningsmaterialet byggt upp en serie markerade strandvallar.

Riklig vårblomning

I området växer en blandlövskog med asp, björk och lind. Stora mängder hassel ingår i buskskiktet. På våren breder mattor av vitsippor ut sig, men här växer också en del sydliga lundväxter som lungört, underviol, vårärt och vätteros. I området finns även skogstry. Senare på året kan man finna hässleklocka, lundstjärnblomma, storgröe, storrams och strutbräken. I öster växer örtrika skogsmarker, som närmast stranden har karaktär av fuktig lövskog.

I de grunda vattnen utanför vassarna i fjärden påträffas då och då exemplar av grässvalting - en i landet mycket sällsynt och utrotningshotad vattenväxt.

Djur- och fågelliv

I skogen håller många fåglar till. Här kan du exempelvis höra många arter av sångare samt näktergal, göktyta och hackspettar.

Norr om Linuddens naturreservat finns strandängar. Här rastar och häckar många fåglar. Utefter stranden finns också en del täta vasspartier där sothöns, knölsvanar och skäggdoppingar håller till.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • fälla eller skadande på vad annat sätt som helst av träd och buskar
  • skada markvegetationen och borttagande av växter och växtdelar
  • uppföra byggnad
  • affischera och skräpa ner

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Hans Sandberg

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Areal: 11 hektar
Karaktär: lund- och lövskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Linudden på Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster