Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Fjällsjön

Tallskogar, öppna myrmarker och sjöar skapar ett omväxlande landskap. I tallskogen finns många äldre träd som skapar förutsättningar för höga naturvärden. Här kan du hitta många ovanliga arter.

Tallstammar i motljus

Foto: Fredrik Enoksson.

Om du vandrar i området får du ta dig fram på egen hand utan särskilda leder eller annan service.

Reservatet består av ett större barrskogsområde och i delar av skogen finns en hög andel äldre träd. Höga naturvärden är främst knutna till gammal tallskog med äldre träd. Även de mer öppnare myrmarkerna är av högt värde för den biologiska mångfalden och bidrar till reservatets variation av naturtyper.

Sällsynta arter

Flera fynd av sällsynta arter finns från området. Om du har tur kan du bland annat hitta svamparna lakritsmusseron, jättemusseron, spadskinn och skalbaggen raggbock.

Lakritsmusseron föredrar äldre, glesa tallskogar med lång kontinuitet och växer ofta på magra marker. Även jättemusseronen växer på liknande ställen, arten har påträffats på flera platser i reservatet och alltid i anslutning till riktigt gamla tallar. Spadskinn påträffas främst under multnande lågor, men även på blottad jord, exempelvis i anslutning till rotvältor, även denna art har tall som främsta värdträd.

Raggbock är en annan krävande art som observerats i området. Den behöver grova, solbelysta tallågor för sin larvutveckling. I området har den säkerligen gynnats av att äldre träd fått stå orörda på myrholmarna och som senare dött naturligt och legat solexponerade i söderlägen i anslutning till myren och därmed sluppit beskuggning.

Koja av naturmaterial

Koja. Foto: Fredrik Enoksson.

Spår av äldre tider

I reservatets nordvästra del ligger ett område som kallas Botvidstäppan. Här kan du se spår efter den tidigare bebyggelsen, bland annat i form av huslämningar, stenmurar och odlingsrösen.

Skötsel av området

För att bevara de värdefulla naturtyperna och arterna kommer Länsstyrelsen att genomföra flera skötselåtgärder. Bland annat kommer naturvårdsbränningar att genomföras. Detta kommer att gynna de många arter som är beroende av eldens påverkan på skogen. Länsstyrelsen kommer även lägga igen diken och avverka träd för att återskapa de öppna mossarna som tidigare fanns i området.

Sjö ute i myrmark

Fjällsjön. Foto: Fredrik Enoksson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stora Fjällsjön, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  • omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och
  • blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller
  • reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 212 hektar
Karaktär: Barrskog, myrmark
Kommun: Flen och Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger några kilometer nordväst om Hälleforsnäs. Vägarna in till reservatet är bommade, men du når lättast området genom att gå Sörmlandsledens etapp 22 som passerar precis i kanten av reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss