Nytorpsravinen

Ravinen är frodig och fuktig med få motsvarigheter i länet. Längs med ån och under trädens skugga breder många intressanta växter ut sig. Du kan följa en markerad rundslinga som går längs med den norra delen av ravinen. Rundslingan tar dig fram till sjön Misteln där det finns en mindre grillplats.

Strutbräken och bro

Strutbräken i ravinen.

Ravinen är en av länets intressantaste växtlokaler. Överallt i Nytorpsravinen kan du se lundväxter spira fram ur myllan. Här finns vårärt, lungört, gulsippa, tvåblad och tibast. Stora bestånd av strutbräken finns utmed rundslingan. Blomsterrikedomen är som störst om våren, men reservatet är värt att besöka även senare under säsongen. Tack vare den markerade rundslingan tar du dig enkelt fram längs med ravinen och får uppleva dess frodiga grönska.

Nytorpsravinen börjar i väster vid Älvsjön och slingrar sig österut i sjön Misteln. Längst i norr finns en drygt 100 år gammal granskog med en mycket speciell flora med storgröe, nordlundarv, springkorn och strutbräken. Annars är det framförallt lövträd som al, björk och asp som växer kring bäcken. På några av de gamla träden längs med bäcken finns en rik och sällsynt lavflora med bland annat rödbrun blekspik och lunglav.

Här och där har träd fallit eller står döda som högstubbar. De döda träden får vara kvar eftersom död ved är viktigt för många av skogens djur- och växter. Träden förmultnar och ger med tiden näring åt nya plantor som spirar i skogen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • göra upp öppen eld på annan än iordningställd plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • sätta upp tavla plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 10 hektar
Karaktär: bäckravin, lövskog, granskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Nytorpsravinen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.