Tegelbrukshagen

Gammal fin naturskog och en klarvattensjö med ungefär sju meters siktdjup kan väl räcka för att locka till ett besök. Men här finns så mycket mer att upptäcka. Sällsynta svampar och vedinsekter, ett rikt fågelliv och så sjöhjortron förstås. Det är hjortronlika kolonier av cyanobakterier som bara finns i de renaste sjöarna – titta efter dem i strandkanten.

Flyttblock

Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservatet ligger vid den vackra sjön Likstammen som årligen lockar till sig en hel del besökare. Sjön med omgivningar ger dig möjlighet till vandring i vacker natur, skid- och skridskoåkning, bad, kanotturer, fritidsfiske, bärplockning, svampplockning och fågelskådning.

Varierad skog och rödlistade arter

Skogen i reservatet är varierad med höga naturvärden knutna till gran, tall och lövträd. Det finns även mindre delar med planterad granskog och hyggen där naturvärdena är lägre. I området har även skogsbete förekommit och vissa delar har varit öppnare vilket grova, vidkroniga ekar vittnar om.

I reservatet har flera signalarter och rödlistade arter påträffats. Två fynd av koppartaggsvamp har gjorts. Skogarna som den arten påträffas i är nästan alltid gamla och har oftast nyttjats för skogsbete. Koppartaggsvamp samarbetar med gran på kalkrik mark genom så kallad mykorrhiza och visar att här har det funnits gran under mycket lång tid.

Veckticka och den mycket vackra kandelabersvampen är två andra rödlistade arter som du också har chans att hitta i reservatet. De trivs bäst på lagom förmultnad, helst grov, aspved och kommer att gynnas av skogsskötsel inriktad på lövträd som asp.

Grön sköldmossa

Det finns ju äldre gran i området och på omkullfallna, lagom murkna, granstammar kan du få se en liten oansenlig mossa om du tittar ordentligt.

Den heter grön sköldmossa och det vi ser är egentligen bara de centimeterhöga sporkapslarna. Den är beroende av kontinuerlig tillgång på döda trädstammar och ganska fuktig luft. Grön sköldmossa har blivit en sorts symbolart för gamla skogsområden med höga naturvärden.

Bränder gynnar ovanliga arter

Flera rödlistade och samtidigt brandgynnade arter har påträffats i skogarna kring reservatet. Bland annat röd parasitväxtstekel, raggbock, och skrovlig flatbagge. De arterna trivs bäst i tallskog som störts av storm eller brand.

Den röda parasitväxtstekeln hittar du vanligtvis på stående död tallved och de två övriga på liggande död tallved – gärna i solexponerade lägen så att veden blir varm. Naturvårdsbränningar i reservatet ska förhoppningsvis innebära att det skapas fler lämpliga miljöer för dessa och andra brandgynnade arter.

Sjö

Isen har lagt sig på sjön. Foto: Länsstyrelsen.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tegelbrukshagen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 31,1 hektar
Karaktär: Naturskog, klarvattensjö
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat. Sjödelen är Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger vid sjön Likstammen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss