Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långmossen

I Långmossens naturreservat kan du vandra över blöta mossar, genom fuktig sumpskog men också på hällmarker där marken oftast är torr och mager. Känn doften av skvattram och håll utkik efter områdets fåglar. Spillkråkan hörs på långt håll och den lilla tofsmesen visar sig ibland helt nära.

Två älgar som tittar fram mellan tallar

Älgar kan du få se i reservatet. Foto: Per Folkesson.

Långmossens naturreservat är inte särskilt välkänt eller välbesökt. Men det är ganska lätt att ta sig hit och för dig som följer den markerade stigen genom reservatet och då och då gör avstickare från den finns det mycket natur att upptäcka under hela året.

Skyddat redan 1946

Mer än halva arealen av reservatet består av myrmark. Det var också myren som var skälet till att området 1946 avsattes som domänreservat. Man ville skydda en odikad myr och skrev i beslutet ”för framtida skogsmän och botanister skola kunna idka jämförande studier å dikade och odikade torvmarker”.

Förutom att området inte har dikats så är idag stora naturvärden knutna till skogen som omger myrarna. Det är främst gammal barrskog med tallar som är äldre än 150 år. Du känner igen de gamla träden på den grova barken, den plattade kronan och om det växer tallticka, grovticka eller blomkålssvamp på dem. Vedlevande och brandgynnade insektsarter som till exempel skrovlig flatbagge har hittats på liggande döda tallstammar (lågor) i reservatet.

Fåglar

På den öppna mossens vitmossmattor märks växter som tuvull och dystarr. I den här miljön kan du få se tranor leta efter föda. Grodor står högt på menyn för dem. Det är möjligt att den rödlistade ängspiplärkan häckar här och på din vandring hit kanske du skrämmer upp en skogssnäppa eller två. De kommer hit mycket tidigt på våren, ibland redan i mars.

Har du inte turen att få se tjäder har du i alla fall god chans att hitta den stora skogsfågelns spillning – den liknar ostbågar. Även orre kan du få se i reservatet eller så kan du höra det bubblande lätet. Båda våra största rovfåglar havsörn och kungsörn har setts från Långmossens naturreservat.

Mosse med tallar

Foto: Per Folkesson.

Markerad led

Markerad led cirka 1,5 kilometer fram och tillbaka. Orange markering

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Långmossen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon
 • Tälta
 • Elda
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997 (Domänreservat 1946)
Areal: 22,7 hektar
Karaktär: Myr och barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Långmossen ligger cirka 3,5 km sydost om Sibro vid sjön Båvens utlopp. En P-plats finns vid väg 820 ca 300 meter SV om reservatet. Därifrån leder en markerad stig fram till reservatsgränsen och vidare genom området.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss