Timmermon

I Timmermons naturreservat kan du vandra på lättgångna stigar med mjuka mossmattor och gamla grova träd. I naturreservatet trivs många känsliga växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens skogar.

Sjö

Följer du den markerade stigen från parkeringen genom den nyligen restaurerade betesmarken kommer du snart till en gammelskog där mystiken tätnar. Längre in växer stora tallar och en hel del lövträd, bland annat ek och lind. I reservatets centrala delar ­finns fuktiga områden med källvatten. Där kan du hitta växter som föredrar skuggiga platser.

Som du kommer att se ­ finns det många döda träd i Timmermon, både stående och liggande i olika stadier av förmultning. Den döda veden är en viktig livsmiljö för lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar. I skogen finns öppna gläntor och spår av mindre åkrar. De odlades troligen av traktens torpare som även lät sina djur gå på bete här. Det går också att hitta rester av kolmilor och tjärdalar, där människor har kolat och producerat tjära.

Ovanliga mossor och insekter

Av de rödlistade arterna är två mossor, två svampar, sex lavar samt två insekter. Bland svampar kan mjukporing och grangråticka nämnas som är helt beroende av gammal skog. Inom reservatet förekommer lunglav, ekspik och rödbrun blekspik. Grön sköldmossa och vedtrappsmossa är två representanter bland rödlistade mossor.

Bronshjon och asppraktbagge är två insekter som har noterats i området. Spillkråka, större hackspett och tofsmes förekommer regelbundet inom hela området, medan tjäder ses vissa år. Bland annat gullpudra, skogsbräsma och den lilla oansenliga orkidén spindelblomster. Rödgul trumpetsvamp och många andra matsvampar trivs också i den fuktiga miljön.

I viltvattnet i reservatets nordöstra del finns både större och mindre vattensalamander. Den större vattensalamandern är en rödlistad art som är mycket ovanlig i länet. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 37,8 hektar
Karaktär: Örtrik granskog
Kommun: Nyköpings kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Timmermon på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.