Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Timmermon

I Timmermons naturreservat kan du vandra på lättgångna stigar med mjuka mossmattor och gamla grova träd. I naturreservatet trivs många känsliga växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens skogar.

Lederna i Timmermon är avstängda

Lederna är avstängd tillsvidare. Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla lederna.

Var försiktig!

Sjö

Foto: Robin Pettersson.

Följer du de markerade stigarna från parkeringen genom den nyligen restaurerade betesmarken kommer du snart till en gammelskog där mystiken tätnar. Längre in växer stora tallar och en hel del lövträd, bland annat ek och lind. I reservatets centrala delar ­finns fuktiga områden med källvatten. Där kan du hitta växter som föredrar skuggiga platser.

Som du kommer att se ­ finns det många döda träd i Timmermon, både stående och liggande i olika stadier av förmultning. Den döda veden är en viktig livsmiljö för lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar. I skogen finns öppna gläntor och spår av mindre åkrar. De odlades troligen av traktens torpare som även lät sina djur gå på bete här. Det går också att hitta rester av kolmilor och tjärdalar, där människor har kolat och producerat tjära.

Ovanliga mossor och insekter

Av de rödlistade arterna är två mossor, två svampar, sex lavar samt två insekter. Bland svampar kan mjukporing och grangråticka nämnas som är helt beroende av gammal skog. Inom reservatet förekommer lunglav, ekspik och rödbrun blekspik. Grön sköldmossa och vedtrappsmossa är två representanter bland rödlistade mossor.

Bronshjon och asppraktbagge är två insekter som har noterats i området. Spillkråka, större hackspett och tofsmes förekommer regelbundet inom hela området, medan tjäder ses vissa år. Bland annat gullpudra, skogsbräsma och den lilla oansenliga orkidén spindelblomster. Rödgul trumpetsvamp och många andra matsvampar trivs också i den fuktiga miljön.

I viltvattnet i reservatets nordöstra del finns både större och mindre vattensalamander. Den större vattensalamandern är en rödlistad art som är mycket ovanlig i länet. 

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerade leder

Lederna i naturreservatet är avstängda.

Rundslinga cirka 1 kilometer fram och tillbaka till parkeringen. Följ röd markering.

Rundslinga cirka 2 kilometer fram och tillbaka till parkeringen. Följ blå markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Timmermon, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 37,8 hektar
Karaktär: Örtrik granskog
Kommun: Nyköpings kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Timmermon ligger mellan Nyköping och Gnesta, söder om sjön Likstammen. Området nås från vägen förbi Öster Malma, om man tar av mot Timmermon och passerar Torpesta. Det finns en parkering för besökare där vägen passerar reservatets nordöstra sida. Härifrån utgår två vandringsleder som tar dig genom reservatet.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss