Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Holmsjöskogen

Trehundraåriga tallar, naturskogskänsla, skogssjöar och naturens tystnad som då och då bryts av storlommens flöjtande kan du mötas av i Holmsjöskogens naturreservat. I den gamla skogen trivs också sällsynta skalbaggar och svampar som ställer höga krav på sin livsmiljö.

Hällmarkstallskog

Foto: Per Folkesson.

Besök gärna naturreservatet genom att börja med en vandring längs Sörmlands­leden och sedan göra en liten avstickare till Holmsjöns norra strand. Alternativt via promenad eller cykel längs skogsbilvägen som kommer söderifrån. Under tidig vår har du chansen att få se och höra skogshöns som tjäder och orre här. Lite senare på året går det utmärkt att ta sig ett bad i Holmsjöns rena vatten.

Tallskog och sjöar

Holmsjöskogens naturreservat är naturskogsområde med övervägande tallskog. Terrängen i området är småkuperad och består till stor del av en mosaik av magrare hällmarker och fuktigare svackor. I reservatet finns två klarvattensjöar, Axsjön och Holmsjön, med steniga, bergiga och magra stränder.

Ett par storlommar brukar årligen häcka i Holmsjön. Längs Holmsjöns norra strand växer en reslig gammal tallskog med en medelålder på kring 200 år och enstaka träd är omkring 300 år. Inom reservatet finns även områden med yngre, ensartade bestånd.

Bränder och arter

De naturvärden som du stöter på i naturreservatet är till stor del knutna till gamla tallar och till död tallved. Vedsvamparna grovticka och tallticka har tall som värdträd och talar om för oss att träden är minst 150 till 200 år gamla. Ser du uthackade bohål ganska högt upp i grova tallar är det spillkråkan som gjort dem till fördel för sig själv och många andra fågelarter. Efter första årets häckning lämnar spillkråkan nämligen över boplatsen till någon annan hålhäckande art.

Den gamla skogen är tydligt påverkad av skogsbränder som skapat död ved. Tallar klarar bränder bra och har då chans att blir riktigt gammal eftersom konkurrerande granar har svårare att överleva brand. Brand har en viktig roll även i områdets fortsatta utveckling och naturvårdsbränder planeras därför. Det kan leda till att sällsynta insekter som till exempel de rödlistade skalbaggarna raggbock och skrovlig flatbagge åter etablerar sig i området.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Holmsjöskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 116,7 hektar
Karaktär: Tallnaturskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Holmsjöskogens naturreservat ligger öster om sjön Klämmingen ca 9 km norr om Gnesta tätort. Vägarna in till området är bommade varför det är lättast att nå reservatet via Sörmlandsledens etapp 13 och anslutningsetapperna 13:1 och 13:2.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss