Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tomsängen

Tomsängen är ett värdefullt område vid Högsjöns strand som rymmer både vildvuxen lövskog och ståtliga hagmarker med grova träd. En bra tid att besöka området är om våren när löven börjar slå ut och blåsippor, vitsippor och gullvivor tittar fram på backen.

Ekar och vitsippor

I beteshagen blommar vitsippor på våren. Foto: Maria Rolf.

Här finns en markerad vandringsled som är ungefär 2 km lång. Leden går genom en vacker trädklädd betesmark, ner till gravfältet, sjön och tillbaka.

Många av de gamla ekarna i reservatet har rejäla kronor och stammar som mäter ett par meter i diameter. Det visar att ekarna har stått öppet och att markerna använts som betesmark och ängsmark under lång tid tillbaka. Området hade tidigare växt igen, men idag har delar av reservatet öppnats upp.

Vedsvampar, lavar och insekter trivs i de gamla träden. Här kan man bland annat hitta de hotade arterna rutskinn och koralltaggsvamp. I betesmarken i söder växer svinrot, prästkrage, nattviol, backsmörblomma, betesdaggkåpa och gökblomster. Detta är arter som hör hemma i betade hagar. Öppna ytor varvas här med tätare skogsdungar där medelgrova ekar, aspar, hasseldungar och någon lind finns.

Stig vid vatten

Leden följer sjön. Foto: Janni Servin.

Rikt fågelliv

I reservatet finns grova aspar med ihåligheter. ”Hålasparna” är med sin speciella form ett dramatiskt inslag i skogen och är också viktiga för många fåglar som häckar i håligheterna. Nere vid sjön finns storlom, dykänder och fisktärnor. Har man tur kan man få höra rördrommen tuta i viken.

Stort gravfält

I reservatet finns ett stort gravfält från järnåldern med arton stensättningar. Området var förmodligen bebott redan under stenåldern då havet stod 50 meter högre och Högsjön var en havsvik. Andra intressanta kulturlämningar är en fångstgrop, röjningsrösen och terrasseringar. En gammal stenmur går också genom den södra delen av området.

Markerad led

Rundslinga cirka 2 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Följ orange markering.

Betesdjur i området

Djurhållare
Jan Eriksson
0706-24 84 78

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tomsängen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 27,8 hektar
Karaktär: ekhage, lövskog
Kommun: Vingåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tomsängen ligger norr om Högsjön cirka 1 mil väster om tätorten Vingåker.

Du finner naturreservatet precis intill vägen mellan Vingåker och Högsjö, mot sjön Högsjön. Skylt finns som hänvisar till parkeringsplatsen för Tomsängens naturreservat.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Det finns ett antal försvagade träd intill parkeringen, parkering sker på egen risk.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Bistorp ligger cirka 500 meter från reservatets parkeringsplats. Här stannar buss 402 mellan Vingåker och Högsjö.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss