Tomsängen

Tomsängen är ett värdefullt område vid Högsjöns strand som rymmer både vildvuxen lövskog och ståtliga hagmarker med grova träd. En bra tid att besöka området är om våren när löven börjar slå ut och blåsippor, vitsippor och gullvivor tittar fram på backen.

Stig vid vatten

Här finns en markerad vandringsled som är ungefär 2 km lång. Leden går genom en vacker trädklädd betesmark, ner till gravfältet, sjön och tillbaka.

Många av de gamla ekarna i reservatet har rejäla kronor och stammar som mäter ett par meter i diameter. Det visar att ekarna har stått öppet och att markerna använts som betesmark och ängsmark under lång tid tillbaka. Området hade tidigare växt igen, men idag har delar av reservatet öppnats upp.

Vedsvampar, lavar och insekter trivs i de gamla träden. Här kan man bland annat hitta de hotade arterna rutskinn och koralltaggsvamp. I betesmarken i söder växer svinrot, prästkrage, nattviol, backsmörblomma, betesdaggkåpa och gökblomster. Detta är arter som hör hemma i betade hagar. Öppna ytor varvas här med tätare skogsdungar där medelgrova ekar, aspar, hasseldungar och någon lind finns.

Rikt fågelliv

I reservatet finns grova aspar med ihåligheter. ”Hålasparna” är med sin speciella form ett dramatiskt inslag i skogen och är också viktiga för många fåglar som häckar i håligheterna. Nere vid sjön finns storlom, dykänder och fisktärnor. Har man tur kan man få höra rördrommen tuta i viken.

Stort gravfält

I reservatet finns ett stort gravfält från järnåldern med arton stensättningar. Området var förmodligen bebott redan under stenåldern då havet stod 50 meter högre och Högsjön var en havsvik. Andra intressanta kulturlämningar är en fångstgrop, röjningsrösen och terrasseringar. En gammal stenmur går också genom den södra delen av området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 27,8 hektar
Karaktär: ekhage, lövskog
Kommun: Vingåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Betesdjur i området

Djurhållare
Jan Eriksson
0706-24 84 78

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Tomsängen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.