Plötslig ishalka i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Harpebolnäset

I Harpebolnäset möts du av en unik kärlväxtflora för länet, mycket tack vare kalken som finns i berggrunden. På hösten kan du också hitta många sällsynta svampar.

Barrskog

Naturreservatet ligger på en långsträckt landtunga mellan sjöarna Hålvetten och Näsnaren. Landtungan heter Harpebolnäset som har gett namn till området.

Här finns medelålders granskog – i åldrar mellan 50 och 100 år. Det finns också gott om hassel och flera fuktstråk där många ovanliga växter trivs. Naturreservatet är till viss del utpekat som Natura 2000-område.

Trädstam på marken

Speciella växter och svampar

I området finns flera växter som är sällsynta i länet. Till exempel växer skogsstarr och myskmadra i de fuktigare partierna där marken är rik på kalk.

I naturreservatet har nio hotade arter hittats och väldigt många signalarter som på olika sätt signalerar värdefull natur. Till exempel kan man hitta den hotade röksvampen fyrflikig jordstjärna som lever på marken, gärna bland barren under granar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs· anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 19,3 hektar
Karaktär: granskog, rikt på svampar och växter
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Harpebolsnäset på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.