Harpebolnäset

I Harpebolnäset möts du av en unik kärlväxtflora för länet, mycket tack vare kalken som finns i berggrunden. På hösten kan du också hitta många sällsynta svampar.

Harpebolnäset

Naturreservatet ligger på en långsträckt landtunga mellan sjöarna Hålvetten och Näsnaren. Landtungan heter Harpebolnäset som har gett namn till området.

Här finns medelålders granskog – i åldrar mellan 50 och 100 år. Det finns också gott om hassel och flera fuktstråk där många ovanliga växter trivs. Naturreservatet är till viss del utpekat som Natura 2000-område.

Speciella växter och svampar

I området finns flera växter som är sällsynta i länet. Till exempel växer skogsstarr och myskmadra i de fuktigare partierna där marken är rik på kalk.

I naturreservatet har nio hotade arter hittats och väldigt många signalarter som på olika sätt signalerar värdefull natur. Till exempel kan man hitta den hotade röksvampen fyrflikig jordstjärna som lever på marken, gärna bland barren under granar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs· anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Janni Servin

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 19,3 hektar
Karaktär: granskog, rikt på svampar och växter
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Delvis Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.