Åsbyåsen

På åsen blommar backsippor rikligt på våren på torrängarna och om du är intresserad av växter eller insekter finns mycket att upptäcka. Det är också fint att fika vid rastplatsen och se ut över landskapet. Gravfält och andra fornlämningar visar att här har människor levt i många tusen år.

Blommor

Backsipporna blommar på våren i reservatet.

Upptäck den rika floran på torrängarna och ströva på den långsträckta trädklädda åsen. Det blommar rikligt med backsippor på våren. Du kan slå dig ner vid fikabordet vid åsens norra krön i norra delen av reservatet och njuta av utsikten över landskapet. På den tydliga åsen på södra sidan om vägen växer barrskog.

Fornlämningar

På åsen finns också många lämningar från förr. Åsen har nyttjats i minst 3000 år. Du kan hitta lämningar från olika tider, till exempel stensatta terrasser, en väderkvarn, en runsten och tre gravfält från yngre järnåldern.

Soliga torrängar

På åsen har djur betat i minst 300 år. Området har inte betats under en tid och växt igen. Det finns fortfarande kvar flera gamla och grova träd som har vuxit i det öppna landskapet. Här finns också en del soliga torrängar med en ovanlig flora. På torrängarna växer backsippa, backtimjan, ljus solvända, slåtterfibbla och andra ovanliga växter. Det är en viktig livsmiljö för fjärilar och vilda bin.

För att gynna växter och insekter i naturreservatet kommer betesmarken att återskapas och skogen bli öppnare.

Miljöbild

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur. Förbudet gäller inte fångning genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning.
  • tälta.
  • göra upp eld.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna tävlingar

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för valborgsfirande i Helgarö bygdegårds regi på yta markerad i reservatsbeslutets bilaga.

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 9,7 hektar
Karaktär: ås, torräng
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Åsbyåsen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.