Ändebol

I Ändebols naturreservat är det blött nästan överallt. Det finns inga leder så du får själv välja var du vill gå. Stanna till och känn doften av skvattram och pors på myrmarkerna. Naturreservatet har inga leder, parkeringsplatser eller andra anordningar för besökare.

Skvattram, myr, tallstammar

Skvattram. Foto: Amanda Lidén.

Gamla sumpskogar

Det mesta i Ändebols naturreservat är skog på blöt mark. Här har träden vuxit långsamt men de har ändå hunnit bli gamla. Sumpskogen är varierad och ser olika ut i olika delar av reservatet. I några områden består den främst av tallskog, medan andra områden har en blandning av träd och buskar. I hela området är döda och döende träd en vanlig syn.

Reservatets naturvärden finns främst i de gamla och varierade sumpskogarna. De är rika på strukturer som hittas i äldre skogar. Det är till exempel senvuxna träd, olika former av död ved och lövträdssocklar. På murken ved går det att se den speciella flagellkvastmossan.

Mossa i närbild.

Flagellkvastmossa. Foto: Amanda Lidén.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ändebol, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal: 30 hektar
Karaktär: Sumpskog, barrblandskog
Kommun: Katrineholms kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet saknar parkeringsplats. Från byn Ändebol kan du ta dig till fots till reservatet. Gå via järnvägsövergången och följ vägen söderut, efter ca 700 m kommer du fram till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss