Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trollskogen

Trollskogens naturreservat är ett barrskogsområde precis intill Stigtomta. Tack vare det tätortsnära läget kan du lätt ta dig hit, men närheten till samhället är enkel att glömma när du står omgiven av den gamla skogen.

Var försiktig – i skogen finns många döda granar!

Det kan det vara farligt att vistas i områden med döda granar i naturreservatet och det är inte säkert att man hör när de döda träden faller eftersom de oftast ramlar ljudlöst.

Det är insekten granbarkborre som har angripit många granar i området under flera år. Träden har dött och kan ha fallit över stigarna.

Vi planerar att ta bort farliga träd som finns vid den större stigen i reservatet löpande och när vi har möjlighet. Det kommer ändå att kunna finnas träd som kan falla eller har ramlat över stigen.

Länsstyrelsen har tidigare genomfört säkerhetshuggning av döda och döende granar som finns inom en trädlängd från stigarna. Vi har fällt träden eller kapat dem till högstubbar. En del träd har tagits ut ur området, men en hel del träd har vi lämnat kvar som död ved till vedlevande svampar, lavar och insekter.

Var försiktig!

Svamp på trädstam

Tallticka finns i Trollskogen. Foto: Amanda Lidén.

Trollskogen passar många aktiviteter, allt från kortare utflykter och spontana skogslekar till promenader, löpträning och ridning. Skogen är öppen och strövvänlig och i området finns en del ovanliga arter och kulturhistoriska lämningar att upptäcka. Vältrampade stigar går kors och tvärs i området och bjuder in till att utforska skogens alla hörn. I närheten av reservatet ligger Natura 2000-området Skåraviken som är en grund näringsrik vik i södra delen av Hallbosjön och en populär plats för fågelskådning.

Tallskog

Foto: Amanda Lidén.

Gammal naturskog

Skogen i naturreservatet består främst av barrskog med gran och tall men de västra delarna utgörs av lövskog. I skogen finns tydliga tecken på att den har utvecklats utan människans ingrepp, med undantag från bortplockning av vindfällen. I skogen finns gott om gamla träd av tall och gran. Här och var finns luckor efter fallna träd och i luckorna finns träd som är rikligt dekorerade med hänglavar.

Svampar på mark och ved

Naturreservatet är en viktig livsmiljö för rödlistade arter som lever i skog, däribland orkidén knärot och de marklevande svamparna dofttaggsvamp och orange taggsvamp. I skogen finns det gott om gamla tallar och på många av dem växer vedsvampen tallticka.

Kulturhistoriska värden

I området finns flera fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. Några stensättningar är sannolikt från den äldre järnåldern för omkring 2000 år sedan. Centralt i områdets nordöstra del finns fyra kända kolbottnar efter kolmilor och en kolarkoja.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Trollskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar annat än i naturpedagogiskt syfte. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är också tillåtet.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är i reservatet förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 38 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i anslutning till Stigtomta, alldeles nordväst om bebyggelsen

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss