Ridö-Sundbyholmsarkipelagen

Arkipelagen är Mälarens största skärgård och består av cirka 160 öar och holmar. Naturen på öarna är mycket omväxlande med ädellövskogar, öppna betesmarker, djupa barrskogar och fågelrika strandängar. Här finns något för alla.

Personer som vandrar i lövskog

Lövskog på Sundbyholmsön

Den norra halvan av reservatet är ligger i Västmanlands län och den södra i Södermanland. Ett populärt ställe att lägga till på i Södermanland är ön Räfsgarn där det finns sandstrand, badklippor, dass och grillplats. Flera andra öar går också att ta sig till med egen båt. Lättast är det att nå Sundbyholmsön där det finns en brygga på sydöstra sidan av ön, i höjd med Lövhyddan. Det går också att gå i land på södra delen av ön, vid Mora kråka. Här ligger även ett dass och klipporna bjuder på härliga bad.

Vid Bjurholmen och Nysslingen finns också platser där du kan lägga till med båten och grilla. På Nysslingen finns en cirka 2 km lång rundslinga som utgår från Måholmen på Västmanlandssidan och går in i Södermanlands län. Rundslingan tar dig bland annat upp till en fornlämning uppe på de bergiga tallmarkerna.

Fikapaus

Fikapaus med sjöutsikt

Värdefulla lövträd

Arkipelagen domineras av ädellövskog. Skogen är gammal och på sina håll på väg att utvecklas till en riktig urskog. Att det är så mycket lövträd på öarna har att göra med både det varma och gynnsamma mikroklimatet och den historiska användningen av markerna. I lundområdena finns ett stort inslag av växter som vi annars träffar på längre söderut i landet, som till exempel myskmadra, mistel, skogsbingel och tandrot.

Bjurholmen, Vidskär och delar av Sundbyholmsön har den intressantaste lundfloran, medan Ekholmen har en stor mistelförekomst. Arkipelagen har också en mycket intressant svampflora med sydliga lövskogsarter och arter som växer på död ved.

Däggdjur och fåglar

Djurlivet inom arkipelagen är rikt. Här finns till exempel älg, vildsvin, och rådjur. Många fällda träd på öarna vittnar om att bävern har varit framme.

Inom arkipelagen finns ett 100-tal häckande fågelarter, varav många håller till i lövskogen och vassområdena. Till dessa hör bland annat skogsduva, näktergal, stjärtmes och stenknäck respektive brunand, grågås och brun kärrhök. Flera hackspettsarter häckar och den sällsynta vitryggiga hackspetten har observerats i området.

 • Flera mindre öar är fågelskyddsområden. Där är det tillträdesförbud 1 april till 15 juli.

En entomologisk hot-spot

Ögruppen är särskilt intressant på grund av sin rika förekomst av vedinsekter. Många arter har här sin nordligaste utpost i världen och blivit en isolerad population från långt tillbaka i tiden. Flera av arterna har gått tillbaka starkt på kontinenten genom ett allt intensivare lövskogsbruk och förekommer nu bara i några få urskogsreservat. Ett tiotal insektsarter har här sin enda kända förekomst i Sverige.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld annat än på anvisade platser eller i medhavd grill
 • skada eller förstöra berghällar (t ex genom bergborrning, målning eller inhuggning av inskription eller liknande)
 • cykla utanför vägar och stigar
 • fälla eller på annat sätt skada eller insamla levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen eller naturföremål, t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, markeringar eller permanent snitsla spår, annat än på befintliga informations- och anslagstavlor, samt på tomtmark och båtklubbar
 • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning för detta
 • på ett störande sätt köra med motordrivna farkoster, exempelvis med vattenskoter
 • tälta mer än två dygn på samma plats.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1984
Areal: 3000 hektar varav 425 hektar är land (den delen som ligger i Södermanlands län)
Karaktär: ädellöv, barrskog, arkipelag, betesmarker, sjö
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ridö-Sundbyholmsarkipelagen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.