Nynäs

Nynäs är ett naturskönt friluftsområde där det finns mycket att se och göra för hela familjen. Framför allt lämpar sig de södra delarna av reservatet för ett besök. Här finns både bad- och båtplatser samt ett stort antal strövstigar i vacker kustnatur. I området ligger även Nynäs slott med anor från medeltiden.

Långmaren gård

Långmaren

Nynäs är ett av Sörmlands största naturreservat med gott om fina miljöer att besöka. Här finns en mångfald av naturtyper, från gamla naturskogar till sjöar, kust och betesmarker. Här kan du uppleva naturen till fots på Sörmlandsleden som genomkorsar naturreservatet eller med roddbåt eller kanot som finns att hyra vid vandrarhemmet. Cyklar kan hyras via Nynäs infocenter. Nynäs naturreservat förvaltas av Region Sörmland.

Mycket att se och göra

Badmöjligheterna är många, framför allt utmed kusten. Här du kan bada från sandstränder vid Sandviks badplats och Nynäs brygga eller kanske från en klippa du väljer själv. Det finns även flera sjöar i reservatet, Rundbosjön ligger några hundra meter från Nynäs slott.

Inom Nynäs Naturreservat gäller fritt fiske från stranden med handredskap (ej nätfiske) i de sjöar eller delar av sjöar som ligger inom reservatets gränser. Undantaget är sjön Björken. Du får även fiska i den del av Trobbofjärden som ligger inom reservatsgränsen.

Längs Sörmlandsleden kan du välja att gå kortare eller längre turer och utmed med stigarna finns både vindskydd och grillplatser. Hösten bjuder in till svampplockning i skogarna och vintertid kan du ta med skidorna. På vintern finns det möjligheter att åka skidor i preparerade spår och skridskor på sjöarna eller i skärgården när isarna tillåter.

Vid Nynäs slott kan du besöka slottsparken eller gå på en guidad tur på slottet. Vandrarhemmet har öppet året om. Passa också på att besöka restaurangen när den är öppen.

Slottet

Nynäs slott

Naturskog och produktionsskog

I naturreservatet finns både produktionsskogar och naturskogar, äldre skogar som lämnats att utvecklas på egen hand. Reservatets norra del består framförallt av skogsmark med barrträd. Här gjordes stora avverkningar på 1980-talet. Men här finns också partier med gammal skog och botaniskt intressanta områden. Intill Kvarnstugebäcken i norr täcker till exempel strutbräken marken intill en slingrande bäck.

Äldre lövskogar hittar du närmast kusten. Ett fint skogsparti hittar du mellan slottet och Rundbosjön i väster och vägen mot Sandvik i öster. Här finns stora bestånd av naturskog som är förhållandevis opåverkad av det moderna skogsbruket.

Rik flora

Inom Nynäsområdet finns flera gamla hagmarker. Några av de mest intressanta hagmarkerna hittar du vid Litselby, Långmaren och Sandvik. Naturbetesmarken vid Långmaren är inramad av flera kilometer långa gärdsgårdar av trä. I flera av naturbetesmarkerna hittar du den ovanliga blomman fältgentiana.

Blomprakt som gynnas av kalk

Växtligheten sydost om Rundbosjön, från Grosselkärrsmon och söderut, påverkas av kalken i berget. Kalkgynnade arter du kan se i naturreservatet är bland andra murruta, vit fetknopp, trolldruva, säfferot och spenört. Flera orkidéarter finns också i området.

 

Blomning

Blomning i Nynäs

Skog av hagtorn

Furholmen är en betad halvö med ett unikt bestånd av grovstammiga vildaplar och hagtornsträd. Holmen är förbunden med Brevikshalvön via en strandäng. Här är floran av en sällsynt typ med inslag av lundväxter som skogsknipprot, lundslok och lundviol.

Vilda djur

Området är rikt på vilt och chansen med minnesvärda möten med dem är stor. I gryning och skymning kan du betrakta vildsvin och flockar med kronhjort. Nattetid rör sig räven och grävlingen över markerna.

Fisk, musslor och sländlarver

Förutom vanlig insjöfisk som gädda, abborre, mört och ål finns Nors. Nors planterades längre tillbaka i tiden i sjön Björken. Arten hör hemma i arktiska hav men har anpassat sig och lever i vissa svenska sjöar. Sedan 1960 släpps det årligen ut 100 kg ålyngel i Trobbofjärden och Rundbosjön. Ålen förhindras att vandra in naturligt på grund av en dammlucka vid Stäks. På botten av Nynäskanalen lever stora mängder musslor och sländlarver.

Fjärilar och ovanlig gräshoppa

Insektslivet är rikt och utmed vägkanter och vid torra backar ses ofta lika fjärilar. Från ängsmarker utmed kusten och vid Långmaren kan du under sensommaren höra ljudet från en ovanlig musikant. Trumgräshoppan har fått sitt namn av det trummande läte den förför sin tillkommande med. Den är betydligt större än andra gräshoppor och finns på fem platser i Södermanland. Arten är rödlistad vilket innebär att den riskerar att försvinna i Sverige.

Naturvårdsåtgärder i Nynäs

Under 2015 och några år framåt har Länsstyrelsen i samverkan med Sörmlands Naturbruk genomfört olika skötsel- och naturvårdsåtgärder inom Nynäs. Syftet är att återskapa ett öppnare landskap där djuren får beta både på nya strandängar och inne i skogen. Åtgärderna är en del av EU-projektet Life Coast Benefit och innebär åtgärder som gallring, röjning, stubbfräsning och avverkning.


Sommaren 2015 brändes några hektar av skogen som en naturvårdsåtgärd. Bränningen gynnar djur och växter som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller bortföra fast naturföremål eller ytbildning
 • avsiktligt störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller på
  nära håll fotografera, fågelbo, lya, gryt eller motsvarande)
 • medföra okopplad hund
 • plocka blommor för avsalu eller gräva upp växter samt att under maj och juni månader plocka blommor inom de på reservatskartan
  med streckad begränsningslinje särskilt markerade området
  omfattande Stäksö- och Brevikshalvöarna
 • tälta eller ställa upp husvagn på annat än därför anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon på annat än därför avsedda vägar och
  platser
 • på störande sätt använda radiomottagare, grammofon,
  bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 3830,3 hektar
Karaktär: Barrnaturskog, naturbetesmark, skärgård
Kommun: Trosa och Nyköping
Förvaltare: Region Sörmland
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Reservatet sköts av Region Sörmland.

Nynäs slottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sörmlandsledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.