Nynäs

Nynäs är ett naturskönt friluftsområde där det finns mycket att se och göra för hela familjen. Framför allt lämpar sig de södra delarna av reservatet för ett besök. Här finns både bad- och båtplatser samt ett stort antal strövstigar i vacker kustnatur. I området ligger även Nynäs slott med anor från medeltiden.

Långmaren gård

Långmaren

Nynäs är ett av Sörmlands största naturreservat med gott om fina miljöer att besöka. Här finns en mångfald av naturtyper, från gamla naturskogar till sjöar, kust och betesmarker. Här kan du uppleva naturen till fots på Sörmlandsleden som genomkorsar naturreservatet eller med roddbåt eller kanot som finns att hyra vid vandrarhemmet. Cyklar kan hyras via Nynäs infocenter. Nynäs naturreservat förvaltas av Region Sörmland.

Mycket att se och göra

Badmöjligheterna är många, framför allt utmed kusten. Här du kan bada från sandstränder vid Sandviks badplats och Nynäs brygga eller kanske från en klippa du väljer själv. Det finns även flera sjöar i reservatet, Rundbosjön ligger några hundra meter från Nynäs slott.

Längs Sörmlandsleden kan du välja att gå kortare eller längre turer och utmed med stigarna finns både vindskydd och grillplatser. Hösten bjuder in till svampplockning i skogarna och vintertid kan du ta med skidorna. På vintern finns det möjligheter att åka skidor i preparerade spår och skridskor på sjöarna eller i skärgården när isarna tillåter.

Vid Nynäs slott kan du besöka slottsparken eller gå på en guidad tur på slottet. Vandrarhemmet har öppet året om. Passa också på att besöka restaurangen när den är öppen.

I Nynäs finns också möjlighet att fiska, men det finns särskilda regler som du behöver följa.

Fiskeregler i Nynäs naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slottet

Nynäs slott

Naturskog och produktionsskog

I naturreservatet finns både produktionsskogar och naturskogar, äldre skogar som lämnats att utvecklas på egen hand. Reservatets norra del består framförallt av skogsmark med barrträd. Här gjordes stora avverkningar på 1980-talet. Men här finns också partier med gammal skog och botaniskt intressanta områden. Intill Kvarnstugebäcken i norr täcker till exempel strutbräken marken intill en slingrande bäck.

Äldre lövskogar hittar du närmast kusten. Ett fint skogsparti hittar du mellan slottet och Rundbosjön i väster och vägen mot Sandvik i öster. Här finns stora bestånd av naturskog som är förhållandevis opåverkad av det moderna skogsbruket.

Rik flora

Inom Nynäsområdet finns flera gamla hagmarker. Några av de mest intressanta hagmarkerna hittar du vid Litselby, Långmaren och Sandvik. Naturbetesmarken vid Långmaren är inramad av flera kilometer långa gärdsgårdar av trä. I flera av naturbetesmarkerna hittar du den ovanliga blomman fältgentiana.

Blomprakt som gynnas av kalk

Växtligheten sydost om Rundbosjön, från Grosselkärrsmon och söderut, påverkas av kalken i berget. Kalkgynnade arter du kan se i naturreservatet är bland andra murruta, vit fetknopp, trolldruva, säfferot och spenört. Flera orkidéarter finns också i området.

 

Blomning

Blomning i Nynäs

Skog av hagtorn

Furholmen är en betad halvö med ett unikt bestånd av grovstammiga vildaplar och hagtornsträd. Holmen är förbunden med Brevikshalvön via en strandäng. Här är floran av en sällsynt typ med inslag av lundväxter som skogsknipprot, lundslok och lundviol.

Vilda djur

Området är rikt på vilt och chansen med minnesvärda möten med dem är stor. I gryning och skymning kan du betrakta vildsvin och flockar med kronhjort. Nattetid rör sig räven och grävlingen över markerna.

Fisk, musslor och sländlarver

Förutom vanlig insjöfisk som gädda, abborre, mört och ål finns Nors. Nors planterades längre tillbaka i tiden i sjön Björken. Arten hör hemma i arktiska hav men har anpassat sig och lever i vissa svenska sjöar. Sedan 1960 släpps det årligen ut 100 kg ålyngel i Trobbofjärden och Rundbosjön. Ålen förhindras att vandra in naturligt på grund av en dammlucka vid Stäks. På botten av Nynäskanalen lever stora mängder musslor och sländlarver.

Fjärilar och ovanlig gräshoppa

Insektslivet är rikt och utmed vägkanter och vid torra backar ses ofta lika fjärilar. Från ängsmarker utmed kusten och vid Långmaren kan du under sensommaren höra ljudet från en ovanlig musikant. Trumgräshoppan har fått sitt namn av det trummande läte den förför sin tillkommande med. Den är betydligt större än andra gräshoppor och finns på fem platser i Södermanland. Arten är rödlistad vilket innebär att den riskerar att försvinna i Sverige.

Naturvårdsåtgärder i Nynäs

Under 2015 och några år framåt har Länsstyrelsen i samverkan med Sörmlands Naturbruk genomfört olika skötsel- och naturvårdsåtgärder inom Nynäs. Syftet är att återskapa ett öppnare landskap där djuren får beta både på nya strandängar och inne i skogen. Åtgärderna är en del av EU-projektet Life Coast Benefit och innebär åtgärder som gallring, röjning, stubbfräsning och avverkning.


Sommaren 2015 brändes några hektar av skogen som en naturvårdsåtgärd. Bränningen gynnar djur och växter som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

 1. avsiktligt störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, drönarflyga eller på nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande)
 2. plocka eller samla in växter, alger, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
 3. övernatta i tält, hängmatta eller dylikt samt att ställa upp husvagn eller husbil på annat än därför anvisade platser. På de anvisade platserna får man övernatta max 1 dygn i följd
 4. för längre tid än 1 dygn i följd förankra med båt. Undantag gäller för de som hyr båtplatser och har sina båtar förankrade vid de för ändamålet iordningställda båtplatserna
 5. framföra motordrivet fordon på annat än därför avsedda vägar och platser
 6. på ett störande sätt orsaka ljud
 7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 8. elda eller grilla annat än på eldplatser iordningställda av reservatsförvaltningen och endast med den ved som tillhandahålls av reservatsförvaltningen vid dessa eldplatser. Förbudet inkluderar även användandet av engångsgrill. Friluftskök som drivs med gas eller flytande bränsle får användas om dessa används på ett brandsäkert sätt
 9. anordna tävlingar, lägerverksamhet eller sådana friluftsaktiviteter som kan påverka känslig natur, utan att samråd skett med förvaltaren.

Ovanstående föreskrifter är undantagna för hyresgäster som hyr permanentboende eller sommarboende inom sina respektive tomter, där istället hyresvillkoren gäller.

Ovanstående föreskrifter är även undantagna inom Sandviks campingområde, där campingens ordningsregler gäller.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 3830,3 hektar
Karaktär: Barrnaturskog, naturbetesmark, skärgård
Kommun: Trosa och Nyköping
Förvaltare: Region Sörmland
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Nytt beslut och ny skötselplan beslutades 2020-10-05. Beslutet har överklagats och därmed inte vunnit laga kraft.

Nytt beslut (pdf) Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ny skötselplan (pdf) Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Därför är det originalbeslutet som gäller fortfarande. Observera att de nya C-föreskrifterna gäller även fast beslutet inte vunnit laga kraft än. Originalbeslutet finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Nynäs på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.