Kråmö

Kråmö är en ö med många möjligheter till friluftsliv. Ön erbjuder möjligheter till bad från släta klippor och mindre stränder, promenader i strövvänliga skogar och på anlagda stigar. Fågelintresserade kan bland annat få se havsörn på mycket nära håll.

Grusväg och blommande träd

Foto: Trosa kommun

Området består av huvudön Kråmö med ett antal mindre öar, skär och tillhörande vattenområden. Kråmö har branta stränder, medan de inre delarna av ön är relativt flacka. På ön Grytan finns flera jättegrytor från senaste istiden.

Kråmö tillhörde från början godset Tureholm, men köptes på 1940-talet av mejeriägaren Nils Erhard Nilsson som byggde en stugby till sina anställda. El, rinnande vatten och avlopp saknas på ön. Ett tappställe med färskvatten som är avsedd för både boende på ön och andra besökare finns i anslutning till stugbyn, som ligger utanför reservatet. Stugorna hyrs ut under sommarsäsong.

Kråmö naturreservat är kommunalt och förvaltas av Trosa kommun.

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner. I Kråmö naturreservat finns ett hänsynsområde.

Mer information om hänsynsområdenöppnas i nytt fönster

Hav och klippor

Foto: Trosa kommun

Växter och djur

Hällmarkstallskog är den vanligaste naturtypen i reservatet. Längs stränderna och i fuktigare områden finns lövträd och här växer bland annat björk, asp, klibbal och ask.

Ett tiotal får betar markerna och naturskyddsföreningen bedriver slåtter på den forna åkermarken som är belägen centralt på ön. Här växer till exempel prästkrage, darrgräs, knägräs och liten blåklocka. Även orkidén adam och eva och halvparasiten pukvete trivs i ängen och i nära anslutning till den.

Blommor

Pukvete kan hittas på Kråmö.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
  göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 250 hektar, varav 33hektar land
Karaktär: Skärgård
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Kråmö på Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster