Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ringsö

Ringsö är den största ön i Nyköpings skärgård. Att ta en promenad från norra änden längs med grusvägen till södra delen av ön tar en halv dag. På södra Ringsö finns sandstränder och möjlighet att bada från klippor. Runt Ringsö finns också flera naturhamnar.

Båtar i naturhamn

Runt Ringsö finns flera naturhamnar. Foto: Länsstyrelsen.

Ringsö är den största av öarna i den sörmländska skärgården och innehåller ett stort antal naturtyper: djupa skogar, ängs- och betesmarker, lundpartier och varierande stränder. l det kulturpräglade landskapet finns tydliga spår av skärgårdsjordbruk.

 • Delar av Ringsö naturreservat är fågelskyddsområde med beträdningsförbud 1 februari till 15 augusti.

Branter och sandstränder

Längs öns sydöstra sida och väster om Ringsö och Hummelviks gårdar är stränderna branta och bergiga. I söder finns däremot sandstränder och en sjö som snörts av från havet genom en sand- och grusrevel. Här låg förr en hamn med fiskebodar och båthus. I dag finns bara några sten- och trägrunder kvar från den tiden.

Skogar och öppna marker

Skogen på Ringsö består framför allt av barr- eller blandskog. Tallbevuxna hällmarker avbyts av sänkor. I södra delen av ön är skogen präglad av långvarigt skogsbete. I större delen av skogsmarken har skogsbetet med kreatur upphört. Det har i stället ersatts av en relativt stor hjortstam.

På Bergön och inom större delen av Ringsö ska skogen få utvecklas mot urskog och bevaras för framtiden.

Ringsö innehåller också torrängar, betesmarker och områden med en artrik ängsflora. Över 600 arter har påträffats.

Kulturhistoria

Sex gårdar har funnits på Ringsö. Kring gårdarna ligger gamla betesmarker och ängar som delvis är igenväxta. I områden som fortfarande hävdas växer bland annat vildlin, pillerstarr, darrgräs, nålstarr, vanlig ögontröst och solvända. På Ringsö finns också ett stort antal träd med spår av hamling, bland annat ask, oxel, lind, sälg och björk.

Mellan Ringsö gårdar och Laxvarpet finns en gammal linrötningsgrop. Av linet som odlades och rötades på ön tillverkades bland annat nät till fiske. Vid djupsundet ligger Österbodarna, gamla fiskebodar, som har restaurerats och återfått sitt ursprungliga utseende, bland annat med vasstak.

Ringsös nuvarande markägare arrangerar utflykter med islandshästar under sommaren.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ringsö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Nytt liv på strandängarna på Ringsö

  Nytt liv på strandängarna på Ringsö

  Länsstyrelsen i Södermanland har under 2022 och 2023 arbetat med att restaurera strandängen vid Marsviken på Ringsö för att gynna arter som trivs där.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats Kommentar: förbuden i kommande parentes gäller andra naturreservat (tältningsförbud råder dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1980
Areal: 2044,5 hektar
Karaktär: skärgårdsö
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Reservatet ligger 25 km öster om Nyköping, i skärgården ett par kilometer utanför Studsvik. Till reservatet tar du dig med egen båt. Sörmlandstrafiken har också skärgårdstrafik till Ringsö.

Sörmlandstrafiken skärgårdstrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss