Utnorskogen

Utnorskogen är opåverkad av modernt skogsbruk så här får du uppleva en spännande miljö med gamla träd, döda trädstammar och mossklädda stenar. I området trivs många växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens produktionsskogar. Håll gärna utkik efter tofsmesen. Den är en ganska orädd fågel som stortrivs i naturskogar.

Flyttblock

Besök gärna reservatet under hösten om du vill plocka matsvamp. Ovanliga lavar som till exempel aspgelelav kan du studera under vilken årstid som helst.

Naturskog

En blandning av träd i olika åldrar, död ved, små gläntor och ganska mycket arter är typiskt för naturskog. Utnorskogen har en tydlig mosaik av skog, myr och berg. Den gamla barrskogen har hög ålder – ungefär 170 år i genomsnitt. Men de äldsta träden är över 250 år.

De centrala delarna täcks av en naturskogsliknande blandskog med både grova och höga träd – mest gran. Här finns även flera mindre partier med sumpskog mellan bergknallarna. På de gamla granarna kan du hitta den ovanliga grantickan. På döda trädstammar finns andra rariteter – grön sköldmossa och kötticka till exempel.

Fågelliv

I den norra delen av Utnorsskogen sluttar berget brant ner mot en vik i sjön Båven. Gammelskogen och närheten till vattnet gör fågellivet rikt i natur­reservatet. De kraftiga gamla asparna har ofta uthackade hål i stammarna. Då är det hackspettar som varit framme på jakt efter insekter och larver eller för att bygga bo.

Året efter tas hackspettens bohål över av någon annan fågel – kanske en stare eller en nötväcka. Även tofsmesen hackar ut bohål i en murken trädstam eller stubbe. Det är väldigt praktiskt för där hittar den också insekter, spindlar, fjärilslarver och annat ätbart.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • Anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 20,6 hektar
Karaktär: Lövrik barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000-område

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Utnorskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.