Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Koholmen

I Koholmen kan du uppleva många olika naturmiljöer. Här finns lövskogslundar, betesmarker, strandängar och lövskogar med gamla grova träd. I området finns även en gammal borgruin från medeltiden.

Kor i hage

Foto: Länsstyrelsen.

De höga biologiska värdena är knutna till ädellövskogs- och lövsumpskogsområden samt på betesmarker och strandängar. I området finns många olika naturtyper som gör att många olika arter ur olika artgrupper lever här.

Ovanliga arter

I reservatet finns viktiga strukturer som ovanliga arter behöver: gamla, grova ädellövträd, gamla träd av asp och björk, träd med hål, död ved, brynmiljöer, blommande buskarter samt artrika betesmarker. Flera sällsynta växt- och djurarter finns i reservatet, till exempel gul dropplav, grå skärelav, skuggorangelav, brun nållav, gulpudrad spiklav och parknål.

En stor del av reservatet har tidigare varit fuktig ängsmark. Vissa delar av Koholmen har stora ängsmarker med inslag av lövträd. Lövträden, framförallt ask och lind hamlades (beskärdes) för att få grenar och löv till vinterfoder. Idag kan du se gamla lindar som har varit hamlade. Det finns även spår att tidigt åkerbruk i ett område i nordost. På Häradskartan från 1800-talet kan man se att ett relativt stort skifte i söder (norr och Svankängsstugan) använts som åker.

Borg från medeltiden

I naturreservatet kan du även se en stensatt grund och rester av den gamla vallgraven efter en borg från medeltiden. Borgen som hette Sundboholm nämndes i skrift första gången i början av 1300-talet. Den utgjorde kärnan i ett stort gods som omfattade Bälinge, Tystberga och delar av Lästringe socken. Godset tillhörde den adliga ätten Grip. I början av 1500-talet delades godset upp i två delar, Nynäs och Björksund. Under andra halvan av 1900-talet och fram till idag har Koholmen tillhört Måstena.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Koholmen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • rida annat än på befintliga vägar
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än i samband med jaktuppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • bedriva lägerverksamhet
 • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 133 hektar
Karaktär: Lövskogar och betesmarker
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delar av reservatet ingår i Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Koholmen ligger cirka 25 kilometer öster om Nyköping och fyra kilometer söder om Bälinge kyrka.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss