Lacka

Lacka är ett skärgårdsområde med drygt 100 öar och skär där Lacka är huvudö. Området ligger i ytterskärgården och det finns många möjligheter till bad och strövtåg på de fina öarna. Från många platser är det vacker utsikt över den sörmländska skärgården.

torn

Utsiktstornet på Lacka

Reservatet ligger i den sörmländska ytterskärgården och består framför allt av kobbar, skär och vattenområden. Här erbjuds bad både från klippor och sandstränder. En torrtoalett finns på huvudön.

På öns nordvästra del ligger Lacka torn, ett utsiktstorn som erbjuder en milsvid utsikt över arkipelagen och det yttre kustbandet. Närheten till det öppna havet ger fina möjligheter för den som vill studera sjöfågel.

Lackas stränder består av klippor och hällar, varvat med sandstränder. De större öarna är skogbevuxna, men en stor del av arkipelagen består av skoglösa klippor och skär.

Hav

Värdefull flora i ängar och hagar

På Lacka finns ett mindre skärgårdsjordbruk med åkrar, ängar och betesmarker som under sommaren hävdas genom slåtter och bete. Tamboskap håller det ålderdomliga skärgårdslandskapet öppet. Naturbetesmarkerna på ön har en värdefull flora och i dem finns bland annat vårbrodd, darrgräs, Adam och Eva, gulmåra och brudbröd.

Rikt fågelliv och fågelskydd

På Lacka finns strandängar som, liksom närheten till det öppna havet, ger fågelintresserade besökare en extra dimension till den i övrigt stora naturupplevelse det är att vistas på Lacka. Fåglar som svärta, labb, roskarl, tobisgrissla och olika sorters gäss häckar inom naturreservatet. Tillfälligtvis har ringtrast, rosenstare och svarthakad buskskvätta noterats.

 • Delar av Lacka naturreservat är fågelskyddsområde. Fågelskyddsområdet har beträdnadsförbud 1 april till och med 31 juli.

Kulturhistoria i skärgården

På Lacka finns också fruktträd och prydnadsbuskar som spridits från en trädgårdsanläggning som tidigare fanns på ön. Trädgårdsmästaren försåg öborna med frukt och rotfrukter. Den gamla trädgårdsmästarbostaden finns kvar och är en intressant kulturhistorisk sevärdhet i skärgården. Handgrävda diken och åkerholmar är andra kulturspår i landskapet.

Hage

Betesmarker på ön Lacka.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Areal: 4867,6 hektar
Karaktär: Skärgård
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde