Gökstenen

Två stora flyttblock från istiden och ett hundratal mindre ligger samlade på områdets höjder. Området skyddades på 1950-talet ”på grund av sin skönhet, sin egenart och eljest märkliga beskaffenhet”. Reservatet ligger intill Gökstensskolan i Torshälla. Motionärer använder området flitigt och barn från skolan leker här.

Stenblock

De stora flyttblocken.

Terrängen i naturreservatet byggs upp av tre bergklackar. Mellan dessa ligger stråk av morän. Den högst belägna klacken är plats för en så kallad moränflotte. Det är en samling moränblock som med stor sannolikhet varit infrysta i ett isberg och därefter avsatta på bergsplatån. Efter landhöjningen har de blivit synliga och mycket påfallande i landskapsbilden.

Moränsamlingen består av två mycket stora block, varav det största kallas för ”Gökstenen”. Omkring dessa finns ett hundratal block med tre till sex meters omkrets. Förutom blocken hittar du en medelgrov blandskog med framförallt tall och björk, men även rönn och sälg. I fältskiktet växer blåbär och gräs. På Gökstenen och flera av blocken växer en artrik kombination av så kallade skorplavar, bland annat krumlav.

Ett jättekast

Enligt sägnen kom stenen hit genom ett jättekast av ett troll uppe i Bergslagen. Han tålde inte klockklangen från domkyrkan i Västerås och tog därför en sten och kastade mot kyrkan. Men trollet var väldigt argt och kastade därför alldeles för långt.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att göra:

  • Åverkan eller skadegörelse på flyttblocket ”Gökstenen” eller inom naturreservatet

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1955
Areal: 1,6 hektar
Karaktär: flyttblock, blandskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Gökstenen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.