Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Väsbyskogen

Väsbyskogen är ett lövskogsområde i Kvicksund. Här finns mycket att upptäcka av både natur- och kulturmiljöer. Kom hit för att ta en promenad eller ridtur längs lummiga skogsstigar, fågelskåda eller titta efter historiska spår i landskapet.

Svampen kandelabersvamp

Kandelabersvamp är en vacker svamp som finns i Väsbyskogen. Foto: Amanda Lidén.

Det finns mycket att uppleva i naturreservatet, förutom att utforska skogen finns det flera fornlämningar och en intressant kulturhistoria att lära sig mer om.

Den lövrika skogen

Naturreservatet utmärks av sina lövmiljöer. Här finns en rikedom av lövträd och buskar. Under en runda i naturreservatet kan du uppleva hur skogens natur skiftar. De norra delarna är kulliga och lövträden står blandade med gamla tallar. I de mer låglänta delarna övergår skogen i hassellund, blöt sumpskog och ett skogsbryn mot åkerkanten med ett hav av slånbuskar. På åkerholmen i reservatets östra hörn finns gott om ädellövträd som ek och lönn.

Hur människan påverkat landskapet

Väsbyskogens utseende i dag är starkt påverkat av områdets historia och människorna som levt och verkat här. Genom historien har delar av området använts till åkerbruk, skogsbete och lertäkt. Det har satt spår i landskapet som går att se än i dag.

I naturreservatets västra del växer en ganska ung skog med mest björk. Marken här är lägre än i blandskogen bredvid och ser urgröpt ut. Det är resultatet av lerbrytning som skedde här fram till 1950-talet. Leran fraktades sedan med järnväg till Kvicksund och tegelbruket där. Själva järnvägen är borta i dag men banvallen finns kvar att se. Sedan lertäkten upphörde har en skog vuxit upp, den är ett intressant exempel på hur det kan se ut när naturen börjar ta över områden som övergivits av människan.

Hela naturreservatet har blivit tätare bevuxet genom åren. Småskaligt åkerbruk och betesdjur i skogen har förr hållit området ganska öppet. Det kan man se på gamla kartor men även skogen själv kan berätta om det. Här finns till exempel gott om gamla träd som vuxit upp i en öppen omgivning, det går att se på deras vida kronor och utspärrade grenar.

Lämningar från järnåldern

Naturreservatet ligger i en intressant trakt när det kommer till fornlämningar. Tumbo-bygden har en koncentration av fornlämningar som är unik för landet. Missa inte en tur förbi gravfälten på Tumboåsen några kilometer bort när du är i området. Inom Väsbyskogens naturreservat finns flera fornlämningar från järnåldern, de ligger på kullarna i de norra delarna av området. På den östra kullen finns ett gravfält med ca 40 synliga gravar, på den västra ett stort röse som mäter 11 meter i diameter.

Vårgrön lövskog

Foto: Amanda Lidén.

Varierad och artrik skog

Väsbyskogen är rik på variation och det gynnar den biologiska mångfalden. Tack vare den omväxlande terrängen finns både låglänta, fuktiga områden och torrare höjder. Det skapar flera olika värdefulla naturmiljöer och här finns en mängd olika arter av träd och buskar.

Skogen är också olikåldrig och trädens ålder varierar mellan 50­ och 150 år. Här och var står riktigt gamla och grova sälgar. Även de träd som är döda eller döende är värdefulla genom att deras ved skapar en livsmiljö för bland annat svampar, mossor och insekter. Speciellt för Väsbyskogens naturreservat är att det finns en rik tillgång på grov, död lövved.

Rikt fågelliv

Väsbyskogens lövmiljöer skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. Träd och buskar ger bra skydd och när de blommar och får bär förser de fåglar och insekter med mat. Vedsvampar finns här och var på trädstammarna och levererar murkna träd och högstubbar som passar för bohål och för hackspettar att hacka efter larver i. I naturreservatet har flera rödlistade fågelarter noterats, bland annat entita, mindre hackspett och nötkråka.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Väsbyskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar annat än i naturpedagogiskt syfte. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är också tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 24 hektar
Karaktär: Lövrik blandskog
Kommun: Eskilstuna kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Väsbyskogen ligger i södra delen av Kvicksund. Du kan ta dig längs vägar hela vägen fram till naturreservatet från Väsbyvägen. En parkering för naturreservatets besökare planeras.

Busshållplats Munkbron ligger ca 600 m promenad utmed väg från reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss